แอดมินโรงเรียน School Lunch System

อันดับ 1
วัดศิริสุขาราม
เข้าระบบ 220 ครั้ง
อันดับ 2
วัดเจ้าเจ็ดใน
เข้าระบบ 211 ครั้ง
อันดับ 3
วัดเศวตศิลาราม
เข้าระบบ 192 ครั้ง
อันดับ 4
วัดลาดชะโด (ประกาศวิ
เข้าระบบ 186 ครั้ง
อันดับ 5
วัดเชิงท่า
เข้าระบบ 179 ครั้ง
อันดับ 6
วัดโบสถ์
เข้าระบบ 160 ครั้ง
อันดับ 7
รุ่งวิทยาประชาอุปถัม
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 8
บ้านบางกระสั้น (โรงง
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 9
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 10
วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 11
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์ว
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 12
เจ้าฟ้าสร้าง
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 13
ศรีบางไทร
เข้าระบบ 120 ครั้ง
อันดับ 14
วัดลาดประทุมคงคาราม
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 15
วัดธรรมนาวา
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 16
รอซีดี
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 17
วัดคงษา (ประชา-รัฐอุ
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 18
วัดราษฎร์บำรุง
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 19
วัดสามตุ่ม
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 20
วัดสุคนธาราม
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 21
จุฬาราษฎร์วิทยา
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 22
วัดดอนลาน(มนตรีประเส
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 23
วัดอู่ตะเภา
เข้าระบบ 90 ครั้ง
อันดับ 24
วัดมฤคทายวัน
เข้าระบบ 85 ครั้ง
อันดับ 25
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอ
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 26
วัดบางซ้ายใน
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 27
วัดยม
เข้าระบบ 82 ครั้ง
อันดับ 28
วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบ
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 29
วัดลำตะเคียน (วิริยศ
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 30
วัดบ้านสร้าง
เข้าระบบ 79 ครั้ง
อันดับ 31
วัดทำใหม่
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 32
บางไทร
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 33
วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 34
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทย
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 35
วัดจุฬามณี (ชุณหะจัน
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 36
วัดลาดบัวหลวง (สหมิต
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 37
วัดรางจระเข้
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 38
วัดโพธิ์
เข้าระบบ 72 ครั้ง
อันดับ 39
วัดปิ่นแก้ว
เข้าระบบ 71 ครั้ง
อันดับ 40
วัดโสภณเจติการาม
เข้าระบบ 70 ครั้ง
อันดับ 41
วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา
เข้าระบบ 69 ครั้ง
อันดับ 42
วัดโบสถ์สมพรชัย
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 43
วัดอนุกุญชราราม
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 44
วัดขวิด
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 45
วัดลาดชิด (ลาดชิดวิท
เข้าระบบ 68 ครั้ง
อันดับ 46
ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 47
วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ปร
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 48
วัดหน้าต่างใน (จงนิล
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 49
วัดท่าดินแดง
เข้าระบบ 66 ครั้ง
อันดับ 50
วัดโพธิ์
เข้าระบบ 65 ครั้ง
อันดับ 51
อุปลพันธุ์โรจนประสิท
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 52
วัดราษฎร์นิยม (นิติเ
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 53
วัดจรเข้ไล่
เข้าระบบ 64 ครั้ง
อันดับ 54
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 55
วัดบางเคียน
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 56
จรัสวิทยาคาร (มิตรภา
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 57
วัดไชยภูมิ
เข้าระบบ 63 ครั้ง
อันดับ 58
ราษฎร์นิรมิตร
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 59
วัดย่านอ่างทอง (นิยม
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 60
วัดบ้านแค
เข้าระบบ 62 ครั้ง
อันดับ 61
วัดฉัตรทอง (เลื่อนปร
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 62
วัดสามเรือน
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 63
ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบา
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 64
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
เข้าระบบ 61 ครั้ง
อันดับ 65
วัดแจ้ง
เข้าระบบ 60 ครั้ง
อันดับ 66
วัดหลักชัย(ประชาบรรล
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 67
วัดสุทธาวาส
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 68
วัดปทุมวัน (โสนิกรปร
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 69
วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อว
เข้าระบบ 59 ครั้ง
อันดับ 70
วัดตะกู (เมตตาชนูปกา
เข้าระบบ 58 ครั้ง
อันดับ 71
ชุมชนวัดกำแพง
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 72
ปราสาททองวิทยา
เข้าระบบ 57 ครั้ง
อันดับ 73
วัดขนอนบ้านกรด
เข้าระบบ 55 ครั้ง
อันดับ 74
สินสังวาลย์อุทิศ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 75
วัดฤกษ์บุญมี
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 76
วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำ
เข้าระบบ 54 ครั้ง
อันดับ 77
สัตตปทุมบำรุง
เข้าระบบ 53 ครั้ง
อันดับ 78
วัดสง่างาม
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 79
วัดไทรน้อย
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 80
วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
เข้าระบบ 52 ครั้ง
อันดับ 81
วัดราษฎร์ปุณณาราม
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 82
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 83
ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 84
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 85
บ้านบางพลี (บุศย์บูร
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 86
วัดตลาด (อุดมวิทยา)
เข้าระบบ 50 ครั้ง
อันดับ 87
วัดนาคสโมสร (โบราณญา
เข้าระบบ 48 ครั้ง
อันดับ 88
ชายนาพัฒนา (สำเนียง
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 89
วัดหน้าโคก (วิสุทธิศ
เข้าระบบ 47 ครั้ง
อันดับ 90
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 91
วัดโพธิ์แตงใต้
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 92
เชียงรากน้อย
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 93
วัดแก้วสุวรรณ
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 94
วัดชุมพลนิกายาราม
เข้าระบบ 46 ครั้ง
อันดับ 95
วัดบุญกันนาวาส
เข้าระบบ 45 ครั้ง
อันดับ 96
วัดไม้ตราสมาชิการาม
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 97
วัดใหม่ (ประพิตรประช
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 98
วัดนาคู (จันทศึกษาคา
เข้าระบบ 44 ครั้ง
อันดับ 99
วัดบันลือธรรม(ลำกะปร
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 100
วัดตรีพาราสีมาเขต
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 101
วัดประดู่โลกเชษฐ์
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 102
ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง
เข้าระบบ 43 ครั้ง
อันดับ 103
วัดอินทาราม (คำเทศวิ
เข้าระบบ 42 ครั้ง
อันดับ 104
วัดลาดระโหง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 105
วัดบ้านกลิ้ง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 106
วัดสามเพลง
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 107
วัดดอนพัฒนาราม
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 108
วิทยานนท์
เข้าระบบ 41 ครั้ง
อันดับ 109
วัดสุทธิรุจิราราม
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 110
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรั
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 111
มาลาอีสงเคราะห์
เข้าระบบ 40 ครั้ง
อันดับ 112
วัดกระแชง
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 113
วัดแก้ว (ประโชติวิทย
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 114
วัดสีกุก (สุ่นสามัคค
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 115
วัดเปรมปรีชา
เข้าระบบ 39 ครั้ง
อันดับ 116
คชเวกวิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 117
คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิท
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 118
ประสิทธิ์วิทยา
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 119
วัดทางหลวง (เทพราษฎร
เข้าระบบ 38 ครั้ง
อันดับ 120
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาค
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 121
บ้านเชียงรากน้อย
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 122
วัดบางบาล
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 123
วัดบันไดช้าง
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 124
วัดวังชะโด
เข้าระบบ 37 ครั้ง
อันดับ 125
ราษฎร์บํารุง
เข้าระบบ 36 ครั้ง
อันดับ 126
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทย
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 127
วัดใหม่ต้านทาน
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 128
วัดหัวเวียง
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 129
ประชากรรังสฤษฏ์
เข้าระบบ 35 ครั้ง
อันดับ 130
วัดคู้สลอด
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 131
บ้านแถววิทยาคาร
เข้าระบบ 34 ครั้ง
อันดับ 132
สามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 133
วัดสนามไชย
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 134
วัดใหม่หนองคต (ราษฎร
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 135
วัดตาลานใต้ (เจริญวิ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 136
วัดตาลานเหนือ
เข้าระบบ 33 ครั้ง
อันดับ 137
บ้านพลับ (วิสุทธิวัง
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 138
วัดเชิงเลน
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 139
วัดสุนทราราม
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 140
วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎ
เข้าระบบ 32 ครั้ง
อันดับ 141
วัดพระขาว (ประชานุเค
เข้าระบบ 31 ครั้ง
อันดับ 142
วัดท่าซุงทักษิณาราม
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 143
วัดช่างเหล็ก (พิบูลเ
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 144
วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สห
เข้าระบบ 30 ครั้ง
อันดับ 145
วัดทางยาว
เข้าระบบ 28 ครั้ง
อันดับ 146
สอนดี (ประชารัฐอนุสร
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 147
โคกตาพรหม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 148
วัดไผ่ล้อม
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 149
คอตัน
เข้าระบบ 27 ครั้ง
อันดับ 150
วัดไทรโสภณ (ปราสาททอ
เข้าระบบ 26 ครั้ง
อันดับ 151
วัดเทพสนทวารี
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 152
วัดกลาง
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 153
วัดบ้านแพน
เข้าระบบ 25 ครั้ง
อันดับ 154
วัดอินทอารี(สำนักงาน
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 155
วัดเทพมงคล
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 156
วัดปราสาททอง
เข้าระบบ 24 ครั้ง
อันดับ 157
หงสประภาสประสิทธิ์
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 158
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิท
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 159
วัดกระโดงทอง (พิบูลป
เข้าระบบ 22 ครั้ง
อันดับ 160
วัดขุนจ่าธรรมาราม
เข้าระบบ 17 ครั้ง
อันดับ 161
วัดชีปะขาว
เข้าระบบ 2 ครั้ง

 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net