รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ (ประเทศ)

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
 ปีงบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2562
 ปีงบประมาณ 2563
 ปีงบประมาณ 2561
 ปีงบประมาณ 2562
 ปีงบประมาณ 2563
 ปีงบประมาณ 2560
รายงานภาวะทุพโภชนาการ ระดับประเทศ
ข้อมูลแยกตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
2562
2563


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 :

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

24.55%
จำนวนนักเรียน  3,658,813 ค่าร้อยละ การจัดลำดับ
ผอม  223,999 6.12
เตี้ย  137,639 3.76
เริ่มอ้วน+อ้วน  365,009 9.98
ผอม+เตี้ย  90,944 2.49
อ้วน+เตี้ย  80,676 2.20
ไม่มีภาวะ  2,760,546 ร้อยละ 75.45

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 จำแนกตามภาค

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 จำแนกตามจังหวัด

 

  ลงทะเบียนแอดมินโรงเรียน
  จำนวนแอดมิน เขต + แอดมินโรงเรียน
  ดูข้อมูลทุพโภชนาการ 2564
  สถิติการเข้าระบบ
 
การจัดสรรงบประมาณ
 โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
 โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
 


 

SLS ON MOBILE


 Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net