รายงานโครงการอาหารกลางวัน 20 บาท
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2561

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

เขตพื้นที่ แอดมินเขต เปิดดูเขต รายงานสรุป
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา
 สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร
 สพป.นครปฐม เขต 2  นางวีรวรรณ เจริญสุข
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง
 สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว
 สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย
 สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา
 สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง
 สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ
 สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร
 สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส
 สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม
 สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา
 สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร
 สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวสิรีการ ขาวแสง
 สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น
 สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข
 สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์
 สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์
 สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
 สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ
 สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี
 สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง
 สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
 สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ
 สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา
 สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง
 สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว
 สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์
 สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์
 สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง
 สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์
 สพป.พะเยา เขต 2  นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ
 สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์
 สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางฐิติรัตน์ จันทร
 สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา
 สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า
 สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย
 สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม
 สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์
 สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
 สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร
 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง
 สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์
 สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี
 สพป.ราชบุรี เขต 1  นางจันทนา โฉมศรี
 สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี
 สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี
 สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว
 สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน
 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี
 สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์
 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
 สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ
 สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี
 สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์
 สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว
 สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ
 สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย
 สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด
 สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา
 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย
 สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล
 สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์
 สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ
 สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์
 สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว
 สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร
 สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ
 สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา
 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง
 สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ
 สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์
 สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์
 สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี
 สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก
 สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์
 สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ
 สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล
 สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
 สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์
 สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
 สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช
 สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา
 สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์
 สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสาวรัตนาภา สีหานาม
 สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล
 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์
 สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์
 สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
 สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข
 สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร
 สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย
 สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้
 สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์
 สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง
 สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
 สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข
 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม
 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง
 สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม
 สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ
 สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี
 สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์
 สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์
 สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี
 สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม
 สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง
 สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ
 สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ
 สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว
 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง
 สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน
 สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ
 สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร
 สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร
 สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์
 สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน
 สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข
 สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ
 สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส
 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์
 สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา
 สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต
 สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์
 สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร
 สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง
 สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก
 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย
 สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางกรพัฒน์ แตงทิพย์
 สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์
 สพป.ระยอง เขต 1  นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย
 สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์
 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร
 สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม
 สพป.กรุงเทพมหานคร  นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง
 สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม
 สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ
 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม
 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช
 สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า
 สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์
 สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์
 สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน
 สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง
 สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
 สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย
 สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์
 สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล
 สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว
 สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี
 สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ
 สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล
 สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
 สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   26,166
ยังไม่รายงาน   804

 

Powered By www.thaieducation.net