รายงานโครงการอาหารกลางวัน 20 บาท
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต รายงานสรุป
0.00  1.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 0
0.00  2.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 0
0.00  3.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ 138 0
0.00  4.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 0
0.00  5.สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 157 0
0.00  6.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส 175 0
0.00  7.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 0
0.00  8.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 0
0.00  9.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 132 0
0.00  10.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 0
0.00  11.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 255 0
0.00  12.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 0
0.00  13.สพป.สงขลา เขต 2  นางสาวศศิมน ยางทอง 126 0
0.00  14.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 208 0
0.00  15.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย 145 0
0.00  16.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 66 0
0.00  17.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 131 0
0.00  18.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 133 0
0.00  19.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 102 0
0.00  20.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 152 0
0.00  21.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 123 0
0.00  22.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 152 0
0.00  23.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 0
0.00  24.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 138 0
0.00  25.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 100 0
0.00  26.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 98 0
0.00  27.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 0
0.00  28.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 149 0
0.00  29.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 184 0
0.00  30.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 0
0.00  31.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด 37 0
0.00  32.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 0
0.00  33.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 144 0
0.00  34.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 0
0.00  35.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 107 0
0.00  36.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 0
0.00  37.สพป.สระแก้ว เขต 2  นางภานุรังษี ทาประเสริฐ 118 0
0.00  38.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 0
0.00  39.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร 158 0
0.00  40.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ 148 0
0.00  41.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 0
0.00  42.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 124 0
0.00  43.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 0
0.00  44.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 0
0.00  45.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 219 0
0.00  46.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201 0
0.00  47.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 0
0.00  48.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา 114 0
0.00  49.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางปิยการย์ ครุฑเหิร 173 0
0.00  50.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 0
0.00  51.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางปิยะวดี ไชยสวัสดิ์ 138 0
0.00  52.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 0
0.00  53.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 126 0
0.00  54.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 86 0
0.00  55.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 139 0
0.00  56.สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ 134 0
0.00  57.สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง 92 0
0.00  58.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 0
0.00  59.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 0
0.00  60.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 0
0.00  61.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 0
0.00  62.สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111 0
0.00  63.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 0
0.00  64.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางสาว 147 0
0.00  65.สพป.ยโสธร เขต 2  นางสาวนางพิสมัย บวร 181 0
0.00  66.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 118 0
0.00  67.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 0
0.00  68.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 0
0.00  69.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 0
0.00  70.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางสาวดวงกมล เรือนงาม 180 0
0.00  71.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 0
0.00  72.สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี 107 0
0.00  73.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 238 0
0.00  74.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 0
0.00  75.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 0
0.00  76.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร 331 0
0.00  77.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 91 0
0.00  78.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 0
0.00  79.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 0
0.00  80.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว 126 0
0.00  81.สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส 83 0
0.00  82.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 0
0.00  83.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 0
0.00  84.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 97 0
0.00  85.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 0
0.00  86.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 79 0
0.00  87.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 0
0.00  88.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 136 0
0.00  89.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 82 0
0.00  90.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 171 0
0.00  91.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 0
0.00  92.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 0
0.00  93.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 0
0.00  94.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 0
0.00  95.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 0
0.00  96.สพป.พะเยา เขต 2  นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 125 0
0.00  97.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 0
0.00  98.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 0
0.00  99.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางสาวปาณิสรา เพชรรัตน์ 203 0
0.00  100.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 0
0.00  101.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 0
0.00  102.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 0
0.00  103.สพป.นราธิวาส เขต 2  นางสาวเจ๊ะปูรอ เจ๊ะสือแม 117 0
0.00  104.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 0
0.00  105.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 131 0
0.00  106.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 0
0.00  107.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 86 0
0.00  108.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 0
0.00  109.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 0
0.00  110.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 230 0
0.00  111.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 0
0.00  112.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 0
0.00  113.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 0
0.00  114.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ 210 0
0.00  115.สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 0
0.00  116.สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร 105 0
0.00  117.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 161 0
0.00  118.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 0
0.00  119.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 0
0.00  120.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 194 0
0.00  121.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 0
0.00  122.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 133 0
0.00  123.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 0
0.00  124.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 146 0
0.00  125.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 0
0.00  126.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 0
0.00  127.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 0
0.00  128.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 210 0
0.00  129.สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ 114 0
0.00  130.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 120 0
0.00  131.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 78 0
0.00  132.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 120 0
0.00  133.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 0
0.00  134.สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 124 0
0.00  135.สพป.ระยอง เขต 1  นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี 114 0
0.00  136.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 179 0
0.00  137.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม 123 0
0.00  138.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 0
0.00  139.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 0
0.00  140.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 106 0
0.00  141.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111 0
0.00  142.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 0
0.00  143.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง 199 0
0.00  144.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 214 0
0.00  145.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 0
0.00  146.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 197 0
0.00  147.สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ 94 0
0.00  148.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 0
0.00  149.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 0
0.00  150.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 165 0
0.00  151.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 102 0
0.00  152.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 201 0
0.00  153.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 0
0.00  154.สพป.เลย เขต 1  นางนิตยา ยศปัญญา 142 0
0.00  155.สพป.ตรัง เขต 1  นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย 132 0
0.00  156.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 182 0
0.00  157.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 0
0.00  158.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 0
0.00  159.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 0
0.00  160.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 179 0
0.00  161.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 143 0
0.00  162.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 104 0
0.00  163.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 0
0.00  164.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 0
0.00  165.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง 123 0
0.00  166.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 0
0.00  167.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 0
0.00  168.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 0
0.00  169.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 0
0.00  170.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 252 0
0.00  171.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 0
0.00  172.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 0
0.00  173.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 229 0
0.00  174.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 0
0.00  175.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 0
0.00  176.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 223 0
0.00  177.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 0
0.00  178.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 0
0.00  179.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 0
0.00  180.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 116 0
0.00  181.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80 0
0.00  182.สพป.นครปฐม เขต 2  นางสาววีรวรรณ เจริญสุข 118 0
0.00  183.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 135 0
จำนวนโรงเรียน   26,921
รายงานแล้ว   
ยังไม่รายงาน   26,921

 

Powered By www.thaieducation.net