รายงานโครงการอาหารกลางวัน 20 บาท
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต รายงานสรุป
103.50  1.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 143 148
103.42  2.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 146 151
102.83  3.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 106 109
102.33  4.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 86 88
102.31  5.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางจันทนา โฉมศรี 173 177
102.21  6.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 136 139
102.11  7.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 142 145
101.89  8.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 106 108
101.59  9.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นางอภิญญา น้ำแก้ว 126 128
101.57  10.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 127 129
101.50  11.สพป.เชียงราย เขต 4  นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ 133 135
101.44  12.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 139 141
101.36  13.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 147 149
101.22  14.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 82 83
101.21  15.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 165 167
101.20  16.สพป.พะเยา เขต 1  นางจิรพรรณ จำรัส 83 84
101.17  17.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 171 173
101.16  18.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 86 87
100.88  19.สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ 114 115
100.87  20.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 230 232
100.83  21.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 120 121
100.80  22.สพป.พะเยา เขต 2  นางธนัญญา คำประเสริฐ 125 126
100.79  23.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 126 127
100.75  24.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 133 134
100.66  25.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 151 152
100.62  26.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 162 163
100.56  27.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 180 181
100.51  28.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 197 198
100.00  29.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
100.00  30.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
100.00  31.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
100.00  32.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 183
100.00  33.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
100.00  34.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
100.00  35.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 162
100.00  36.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
100.00  37.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
100.00  38.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
100.00  39.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
100.00  40.สพป.นครปฐม เขต 2  นางสาววีรวรรณ เจริญสุข 118 118
100.00  41.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 109
100.00  42.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสาวรัตนาภา สีหานาม 175 175
100.00  43.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
100.00  44.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย 145 145
100.00  45.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
100.00  46.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
100.00  47.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
100.00  48.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
100.00  49.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 68
100.00  50.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 135 135
100.00  51.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 189
100.00  52.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
100.00  53.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
100.00  54.สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 157 157
100.00  55.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
100.00  56.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 214
100.00  57.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 255 255
100.00  58.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 91
100.00  59.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
100.00  60.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
100.00  61.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
100.00  62.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 69 69
100.00  63.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ 148 148
100.00  64.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา 114 114
100.00  65.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางฐิติรัตน์ จันทร 138 138
100.00  66.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 100 100
100.00  67.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
100.00  68.สพป.ลำพูน เขต 1  นางสาวสิรีการ ขาวแสง 94 94
100.00  69.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 221
100.00  70.สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184 184
100.00  71.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
100.00  72.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 136
100.00  73.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
100.00  74.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
100.00  75.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
100.00  76.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 292
100.00  77.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
100.00  78.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
100.00  79.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
100.00  80.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
100.00  81.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 225
100.00  82.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 76
100.00  83.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
100.00  84.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 177
100.00  85.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 188
100.00  86.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 147
100.00  87.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 192
100.00  88.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 117
100.00  89.สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
100.00  90.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
100.00  91.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
100.00  92.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
100.00  93.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
100.00  94.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
100.00  95.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
100.00  96.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111 111
100.00  97.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
100.00  98.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวโสภารัตน์ คงนุ่ม 123 123
100.00  99.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
100.00  100.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 230 230
100.00  101.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวนิชามญจ์ ปัทมารัง 199 199
100.00  102.สพป.ลำปาง เขต 1  นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ 94 94
100.00  103.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ 210 210
100.00  104.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
100.00  105.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
99.43  106.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 174
99.07  107.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 107
98.99  108.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 98
98.41  109.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 62
97.78  110.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 132
97.73  111.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 172
97.20  112.สพป.เลย เขต 3  นางสุทธิพร แสงมณี 107 104
96.91  113.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 97 94
96.71  114.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 206
96.21  115.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 127
95.98  116.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 239
94.66  117.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 131 124
94.64  118.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 106
94.59  119.สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111 105
94.29  120.สพป.หนองคาย เขต 2  นางเตือนใจ บุญบุตร 105 99
93.75  121.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 165
91.84  122.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 45
91.53  123.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 108
91.43  124.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 140 128
90.98  125.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 133 121
90.74  126.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 108 98
90.38  127.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 216
89.66  128.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 130
89.55  129.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 60
89.47  130.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 102
89.39  131.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 118
89.22  132.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 102 91
88.97  133.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 145 129
88.79  134.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 116 103
88.34  135.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 223 197
88.13  136.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 219 193
88.04  137.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 184
88.00  138.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 66
87.80  139.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 123 108
87.63  140.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 194 170
87.25  141.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 102 89
86.71  142.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 124
86.41  143.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 89
86.25  144.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80 69
86.23  145.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางนภาดา ขุนชนะ 138 119
85.54  146.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 83 71
85.33  147.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 157
85.09  148.สพป.ระยอง เขต 1  นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรี 114 97
85.07  149.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201 171
84.55  150.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง 123 104
84.38  151.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 27
84.18  152.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช ไทยประยูร 158 133
84.00  153.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 147
83.21  154.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 109
82.83  155.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 193
82.82  156.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 135
82.80  157.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 77
82.76  158.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 168
82.18  159.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร 331 272
81.77  160.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 203 166
81.52  161.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 172
81.29  162.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 113
81.22  163.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 147
80.39  164.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 205
79.77  165.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 209
79.68  166.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 187 149
79.05  167.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 210 166
78.21  168.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 179 140
78.13  169.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 25
77.54  170.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 138 107
76.83  171.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 63
76.54  172.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 179 137
71.82  173.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 130
71.03  174.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 214 152
67.74  175.สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 124 84
67.09  176.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 53
66.51  177.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 145
64.90  178.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 208 135
61.19  179.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 201 123
60.13  180.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 153 92
54.05  181.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง 37 20
53.85  182.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 91 49
36.52  183.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 42
จำนวนโรงเรียน   26,970
รายงานแล้ว   25,166
ยังไม่รายงาน   1,804

 

Powered By www.thaieducation.net