รายงานโครงการอาหารกลางวัน 20 บาท
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต รายงานสรุป
101.40  1.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 143 145
100.74  2.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 135 136
100.66  3.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 151 152
100.39  4.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 254 255
100.00  5.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
100.00  6.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 68
100.00  7.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 134 134
100.00  8.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
100.00  9.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 189
100.00  10.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
100.00  11.สพป.เลย เขต 2  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ 157 157
100.00  12.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
100.00  13.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
100.00  14.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 214
100.00  15.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 91
100.00  16.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
100.00  17.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
100.00  18.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
100.00  19.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 70 70
100.00  20.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชสม มณีมาศ 148 148
100.00  21.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 127 127
100.00  22.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นางสาวจุฑารัตน์ ชมภูษา 114 114
100.00  23.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางปิยการย์ ครุฑเหิร 175 177
100.00  24.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 87 87
100.00  25.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 141 141
100.00  26.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางสาวเบญจพร พรอินทร์ 138 138
100.00  27.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 100 100
100.00  28.สพป.ลำพูน เขต 1  นางพนมรัก นันพนัก 94 94
100.00  29.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 221
100.00  30.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
100.00  31.สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184 184
100.00  32.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
100.00  33.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 136
100.00  34.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
100.00  35.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 181 181
100.00  36.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
100.00  37.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
100.00  38.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 292
100.00  39.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
100.00  40.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
100.00  41.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
100.00  42.สพป.เชียงราย เขต 4  นางรวิสุดา สาริวงค์ 135 135
100.00  43.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 175
100.00  44.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 129 129
100.00  45.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 173 173
100.00  46.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
100.00  47.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 225
100.00  48.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 76
100.00  49.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
100.00  50.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 149 149
100.00  51.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 177
100.00  52.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 188
100.00  53.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 147
100.00  54.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 192
100.00  55.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 117
100.00  56.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ 128 128
100.00  57.สพป.พะเยา เขต 1  นางนางจิรพรรณ จำรัส 84 84
100.00  58.สพป.ตาก เขต 2  นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
100.00  59.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 139 139
100.00  60.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
100.00  61.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 151 151
100.00  62.สพป.พะเยา เขต 2  นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 126 126
100.00  63.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
100.00  64.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
100.00  65.สพป.แพร่ เขต 1  นางจรรมณี เฮงห่อ 115 115
100.00  66.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
100.00  67.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 49
100.00  68.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 88 88
100.00  69.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
100.00  70.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
100.00  71.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 108 108
100.00  72.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางสาวประภาภรณ์ บัวเรือง 111 111
100.00  73.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
100.00  74.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวลำภู ประเทืองผล 123 123
100.00  75.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
100.00  76.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 230 230
100.00  77.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 198 198
100.00  78.สพป.ลำปาง เขต 1  นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน 94 94
100.00  79.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางจิรวรรธิ์ ยังใจ 210 210
100.00  80.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวแอนนา ปัทมารัง 199 199
100.00  81.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 163 163
100.00  82.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
100.00  83.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
100.00  84.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 121 121
100.00  85.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
100.00  86.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
100.00  87.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
100.00  88.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 148 148
100.00  89.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
100.00  90.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
100.00  91.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 162
100.00  92.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
100.00  93.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
100.00  94.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
100.00  95.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 232 232
100.00  96.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
100.00  97.สพป.นครปฐม เขต 2  นางวีรวรรณ เจริญสุข 118 118
100.00  98.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 83 83
100.00  99.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 103 103
100.00  100.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 109
100.00  101.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส 175 175
100.00  102.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
100.00  103.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 109 109
100.00  104.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวรัชนี วิลัย 145 145
100.00  105.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
100.00  106.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
99.45  107.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 182 181
99.40  108.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 168 167
99.07  109.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 107
98.41  110.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 62
98.20  111.สพป.ยะลา เขต 1  นางอุบลรัตน์ กิมาคม 111 109
97.98  112.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 97
97.84  113.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี 139 136
97.78  114.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 132
97.73  115.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 172
97.20  116.สพป.เลย เขต 3  นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์ 107 104
96.71  117.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 206
96.21  118.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 127
96.00  119.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 72
94.95  120.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 99 94
94.78  121.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 236
94.64  122.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 106
94.29  123.สพป.หนองคาย เขต 2  นางญานิชศา บางเมืองแสน 105 99
94.02  124.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 117 110
93.30  125.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 194 181
92.54  126.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 134 124
92.47  127.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 146 135
92.27  128.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 167
92.00  129.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 125 115
91.77  130.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช โลมาแจ่ม 158 145
91.67  131.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 121
91.53  132.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 108
91.23  133.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 228 208
90.38  134.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 216
89.51  135.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 128
89.32  136.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 92
88.55  137.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 232
88.52  138.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 162
87.72  139.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 100
87.68  140.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 178
87.50  141.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 154
86.90  142.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางนางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 126
86.86  143.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 152
86.33  144.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 120
86.25  145.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นางสาวนันท์ธัญพัชร์ ทองประเทือง 80 69
85.89  146.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 140
85.87  147.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 158
85.82  148.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 141 121
85.45  149.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 110 94
85.44  150.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 103 88
85.00  151.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 220 187
84.83  152.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 179
84.21  153.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 190 160
84.17  154.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 139 117
83.69  155.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 141 118
83.69  156.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 195
83.58  157.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 56
83.25  158.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 174
82.68  159.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางณิชาภา สังข์เมือง 127 105
82.32  160.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 181 149
82.09  161.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 201 165
81.72  162.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 76
80.72  163.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 83 67
80.70  164.สพป.ระยอง เขต 1  นางรจนา ทับจันทร์ 114 92
78.13  165.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 25
76.83  166.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 63
72.51  167.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางสุนันทา สิทธิสาร 331 240
71.88  168.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 23
71.76  169.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 94
70.72  170.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 128
70.14  171.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 211 148
70.09  172.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 214 150
67.16  173.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 204 137
65.10  174.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 166
62.03  175.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 49
56.86  176.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 153 87
49.54  177.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 108
49.21  178.สพป.สุโขทัย เขต 1  นางพรพสุนิต กระการดี 126 62
45.95  179.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​ 37 17
39.80  180.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 201 80
31.88  181.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 207 66
28.70  182.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 33
28.26  183.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 92 26
จำนวนโรงเรียน   27,067
รายงานแล้ว   24,976
ยังไม่รายงาน   2,091

 

Powered By www.thaieducation.net