รายงานโครงการอาหารกลางวัน 20 บาท
เขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2562

*** การนับจำนวนการส่งงานนับจากยอดการยืนยันการส่งงานของทางโรงเรียน ***

ร้อยละ เขตพื้นที่ แอดมินเขต จำนวนโรงเรียน ส่งงานแล้ว เปิดดูเขต รายงานสรุป
100.00  1.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  นางวันทนา รังสิมันตุชาติ 232 232
100.00  2.สพป.มหาสารคาม เขต 1  นางบุญร่วม ขันแก้ว 196 196
100.00  3.สพป.เชียงใหม่ เขต 3  นางนารากร สินธุศรี 154 154
100.00  4.สพป.ยะลา เขต 3  นายศรัทธา สุรัชตนันท์ 32 32
100.00  5.สพป.มุกดาหาร  นางสาวกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์ 244 244
100.00  6.สพป.นครราชสีมา เขต 2  นางสาวลลิตา นิยมสุข 175 175
100.00  7.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 89 89
100.00  8.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์ 118 118
100.00  9.สพป.นครปฐม เขต 1  นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ 121 121
100.00  10.สพป.พะเยา เขต 2  นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 126 126
100.00  11.สพป.ยโสธร เขต 1  นางศิริพรรณ แถวนาชุม 190 190
100.00  12.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  นางสุรภี พรหมสุข 133 133
100.00  13.สพป.เชียงราย เขต 1  นางมาลิณี ดิสกุล 104 104
100.00  14.สพป.ระยอง เขต 2  นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 87 87
100.00  15.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  นางดวงกมล เรือนงาม 181 181
100.00  16.สพป.ชุมพร เขต 2  นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 119 119
100.00  17.สพป.อำนาจเจริญ  นางพรพิศ กาญจนีย์ 252 252
100.00  18.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง 258 258
100.00  19.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นางพิศมัย สุขศรี 148 148
100.00  20.สพป.สตูล  นางปรีดา มานะกล้า 159 159
100.00  21.สพป.นครราชสีมา เขต 6  นายธรณัส ศรีปราชญ์ 181 181
100.00  22.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  นางนิภา กิตติพลจักร 154 154
100.00  23.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายนันธิชัย หิรัญวงษ์ 128 128
100.00  24.สพป.พะเยา เขต 1  นางนางจิรพรรณ จำรัส 84 84
100.00  25.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นางสาวนิสา อบจันทร์ฉาย 134 134
100.00  26.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  นางปาณิสรา พลดอน 229 229
100.00  27.สพป.น่าน เขต 2  นางมยุราพร อินไชย 147 147
100.00  28.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  นางสาวสุนันทินี ปลักปลา 119 119
100.00  29.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  นางสาวชนัดตา ไทยถาวร 103 103
100.00  30.สพป.ลำพูน เขต 1  นางพนมรัก นันพนัก 94 94
100.00  31.สพป.มหาสารคาม เขต 2  นางชไมพร ทิพย์สิงห์ 221 221
100.00  32.สพป.ปัตตานี เขต 3  นางสาวอาอีเสาะ เตะโระ 67 67
100.00  33.สพป.พิจิตร เขต 1  นางฉัตรชนก การเที่ยง 134 134
100.00  34.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นางพนิดา สุดจะคอย 177 177
100.00  35.สพป.ราชบุรี เขต 2  นางแสงเดือน สำเภา 147 147
100.00  36.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  นางดวงพร ศรกล้า 198 198
100.00  37.สพป.ลำปาง เขต 2  นางพรรณพัชร พรมเพ็ชร 109 109
100.00  38.สพป.ตราด  นางสาวอังควรา รมยานนท์ 108 108
100.00  39.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นางจีระนันท์ แก้วยศชัยภัทร 111 111
100.00  40.สพป.มหาสารคาม เขต 3  นางสาวสุภาวดี แสนภักดี 145 145
100.00  41.สพป.ราชบุรี เขต 1  นางปิยการย์ ครุฑเหิร 177 177
100.00  42.สพป.เพชรบุรี เขต 2  นางสาวลำภู ประเทืองผล 123 123
100.00  43.สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นางสาวศศิพร ศรีแก้ว 100 100
100.00  44.สพป.ลำพูน เขต 2  นางกรรณิการ์ โพธา 81 81
100.00  45.สพป.นครราชสีมา เขต 7  นางบุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ 225 225
100.00  46.สพป.นครปฐม เขต 2  นางวีรวรรณ เจริญสุข 118 118
100.00  47.สพป.จันทบุรี เขต 1  นางชุติกาญจน์ พูนชัย 83 83
100.00  48.สพป.แพร่ เขต 1  นางเบญญพร โกสินทร์ 115 115
100.00  49.สพป.สุโขทัย เขต 2  นางสุริรัชต์ ดีล้น 162 162
100.00  50.สพป.สกลนคร เขต 2  นางวิไลวรรณ โง่นแน่น 255 255
100.00  51.สพป.ภูเก็ต  นายชัยสิทธิ์ วิจิตร 49 49
100.00  52.สพป.สกลนคร เขต 3  นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียง 182 182
100.00  53.สพป.ตาก เขต 1  นางคนึงนิจ ต๊ะปินตา 108 108
100.00  54.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  นางธีราภรณ์ อรจันทร์ 254 254
100.00  55.สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสุชาดา ชยางคานนท์ 106 106
100.00  56.สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์ 72 72
100.00  57.สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายปิยฤทธิ์ จตุรทิศ 162 162
100.00  58.สพป.ชลบุรี เขต 3  นางปิ่นเพชร แช่มช้อย 81 81
100.00  59.สพป.นครราชสีมา เขต 1  นางธีรนันท์ชนก ป้ายงูเหลือม 143 143
100.00  60.สพป.พังงา  นางอุษา สินจำเริญ 139 139
100.00  61.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นางนฤมล จันทร์เขียว 99 99
100.00  62.สพป.สระบุรี เขต 2  นางกรกนก ชุ่มใจศรี 136 136
100.00  63.สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นางศุกรรญา ทรัพย์สิน 71 71
100.00  64.สพป.ตาก เขต 2  นางนางสาวเฉลิมศรี กันยารอง 121 121
100.00  65.สพป.อุบลราชธานี เขต 4  นางวิวรรธนี เฉลิมทอง 142 142
100.00  66.สพป.สระบุรี เขต 1  นางณัฐกานต์ วัฒนเวช 121 121
100.00  67.สพป.ยโสธร เขต 2  นางนางพิสมัย บวร 184 184
100.00  68.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นางรัชนี ปานแดง 120 120
100.00  69.สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ จเรรัชต์ 154 154
100.00  70.สพป.อุบลราชธานี เขต 2  นางเบญญาภา ชุมเพ็ชร์ 217 217
100.00  71.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  นางสาวอมรรัตน์ มะธิปะ 192 192
100.00  72.สพป.อ่างทอง  นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์ 144 144
100.00  73.สพป.สงขลา เขต 3  นางภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์ 193 193
100.00  74.สพป.นราธิวาส เขต 2  นายณัฏฐฐศิลป์ บุญหวังช่วย 117 117
100.00  75.สพป.ชัยนาท  นางวีนัส เปรมทอง 163 163
100.00  76.สพป.เชียงราย เขต 3  นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว 141 141
100.00  77.สพป.ลพบุรี เขต 1  นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 152 152
100.00  78.สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ 198 198
100.00  79.สพป.ลำปาง เขต 1  นางวันเพ็ญ เมฆบังวัน 94 94
100.00  80.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4  นางพัชรี สามารถ 210 210
100.00  81.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นางเสาวรส สร้อยทอง 138 138
100.00  82.สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นางณัฐพร ดอกแก้ว 99 99
100.00  83.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  นางสาวแอนนา ปัทมารัง 199 199
100.00  84.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 76 76
100.00  85.สพป.ตรัง เขต 2  นางสาลี ชีประวัติชัย 135 135
100.00  86.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ 149 149
100.00  87.สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายนิติ แกว่นกสิกร 125 125
100.00  88.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  นางปิยะรัตน์ สาริกา 180 180
100.00  89.สพป.สมุทรสงคราม  นางมาลัย ฉายศรี 71 71
100.00  90.สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นางชฎาพร ปราโมทย์ 88 88
100.00  91.สพป.สงขลา เขต 2  นางสุคนธ์ ล่องวิไล 127 127
100.00  92.สพป.แพร่ เขต 2  นางแสงหล้า สุดใจ 122 122
100.00  93.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นางจุฑารัตน์ เนียมถนอม 189 189
99.66  94.สพป.สุรินทร์ เขต 1  นางศิริพรรณ ชุมสุข 292 291
99.62  95.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  นางศุภลักษณ์ กอบการดี 262 261
99.53  96.สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  นางพรนภัส ละประโคน 214 213
99.43  97.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์ 174 173
99.40  98.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  นางปวีณ์กร ภูกาสอน 168 167
99.37  99.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นางวรนุช โลมาแจ่ม 158 157
99.32  100.สพป.เลย เขต 1  นางเกื้อกูล อาจแก้ว 146 145
99.22  101.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นางรัชนีกร ไชยปะ 129 128
99.20  102.สพป.พิจิตร เขต 2  นางสาวอัญชลี วงหลอด 125 124
99.10  103.สพป.ชุมพร เขต 1  นางจันทนา ทันประจำสินธุ์ 111 110
98.85  104.สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกุล 87 86
98.68  105.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นางรัชดา จันทรวิมลพันธ์ 228 225
98.53  106.สพป.ปัตตานี เขต 1  นางนุชนาฎ เขียวหมี 136 134
98.30  107.สพป.น่าน เขต 1  นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 176 173
97.80  108.สพป.เพชรบุรี เขต 1  นางปวรพร นกแก้ว 91 89
97.78  109.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นางอรุณพร กัลย์จารึก 135 132
97.73  110.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นางสาวดวงสมร อินต๊ะ 176 172
97.37  111.สพป.พิษณุโลก เขต 1  นายพรประเสริฐ ประจันตะเสน 114 111
97.20  112.สพป.เลย เขต 3  นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์ 107 104
97.18  113.สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นางชลธิชา ชูเชื้อ 142 138
96.97  114.สพป.สิงห์บุรี  นางสาวพัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา 99 96
96.71  115.สพป.นครราชสีมา เขต 5  นางกฤษณา พลรักษ์ 213 206
96.65  116.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา 239 231
96.58  117.สพป.พัทลุง เขต 1  นางจุฑา ไชยพันธ์ 117 113
96.41  118.สพป.อุดรธานี เขต 2  นางจุฬาพิศ นันทสุธา 195 188
96.30  119.สพป.เชียงราย เขต 4  นางจันทรา บุญเที่ยง 135 130
96.00  120.สพป.นราธิวาส เขต 3  นางสาวณัฏฐณิชา หมั่นสกุล 75 72
95.59  121.สพป.ยะลา เขต 2  นางมุกดา ยะหริ่ง 68 65
95.24  122.สพป.นนทบุรี เขต 2  นางสาวชไมพร บูรณพล 63 60
95.24  123.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  นางสาววิสนีย์ นุราช 189 180
95.15  124.สพป.ปทุมธานี เขต 1  นางสาวสมใจ แก้วเมตตา 103 98
95.09  125.สพป.พิษณุโลก เขต 3  นางมัณฑนา ไกรศรศิลป์ 163 155
94.96  126.สพป.สงขลา เขต 1  นางสิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์ 139 132
94.64  127.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง 112 106
94.58  128.สพป.อุดรธานี เขต 3  นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี 203 192
94.54  129.สพป.นครราชสีมา เขต 4  นางสาววิเชียร สุรินทร์ 183 173
94.54  130.สพป.นครราชสีมา เขต 3  นางสิรดา ทองอินทร์ 183 173
94.29  131.สพป.หนองคาย เขต 2  นางญานิชศา บางเมืองแสน 105 99
94.02  132.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นางสาวชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ 184 173
93.14  133.สพป.ขอนแก่น เขต 4  นางสุพิชฌาย์ เสาระโส 175 163
92.99  134.สพป.เลย เขต 2  นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต 157 146
92.09  135.สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นางรพีพร สิงห์เจริญ 139 128
92.00  136.สพป.สกลนคร เขต 1  นางวริญทิพย์ เครือทองศรี 175 161
91.76  137.สพป.อุทัยธานี เขต 1  นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข 85 78
91.39  138.สพป.เชียงราย เขต 2  นางสาวสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ 151 138
90.99  139.สพป.ยะลา เขต 1  นางวัฒนา ทิพย์ภักดี 111 101
90.63  140.สพป.นนทบุรี เขต 1  นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ 32 29
90.04  141.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  นางลำดวน พิมพ์วิชัย 231 208
89.96  142.สพป.นครพนม เขต 1  นางศิรินทิพย์ นึกได้ 249 224
88.98  143.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ 127 113
88.98  144.สพป.พิษณุโลก เขต 2  นางลำพึง อ้นหนู 127 113
88.83  145.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นางลีลาวดี โพธิ์ทอง 188 167
88.35  146.สพป.สมุทรสาคร  นางสาวกัลยา คงบัน 103 91
86.56  147.สพป.ขอนแก่น เขต 3  นายวชิรวิทย์ นาราษฎร์ 186 161
86.27  148.สพป.สุรินทร์ เขต 3  นางนิตยา ธรรมนาม 233 201
85.32  149.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  นางรัตติยา บุญสุภาพ 109 93
85.31  150.สพป.อุดรธานี เขต 4  นางศิริพร ชัยภูมี 143 122
84.75  151.สพป.สระแก้ว เขต 2  นายวริทธิ์ จารุเกษม 118 100
84.46  152.สพป.นราธิวาส เขต 1  นางสาวกชพรรณ มณีมาศ 148 125
81.61  153.สพป.อุดรธานี เขต 1  นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี 223 182
80.65  154.สพป.ลำปาง เขต 3  นางสาวเกศสุดา ศรีใจ 93 75
78.95  155.สพป.ระยอง เขต 1  นางรจนา ทับจันทร์ 114 90
76.56  156.สพป.อุบลราชธานี เขต 3  นางคันธารัตน์ ทองเกลี้ยง 209 160
75.61  157.สพป.ชลบุรี เขต 1  นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ 82 62
75.18  158.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นางยุพา ตาลสุก 141 106
75.00  159.สพป.ตรัง เขต 1  นางวัชราภรณ์ มาสินธุ์ 132 99
70.89  160.สพป.ระนอง  นางนวลจิรา ธรรมสิริพร 79 56
70.45  161.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายพิเชษฐ กันทาหอม 132 93
68.70  162.สพป.นครนายก  นางสาวชัญญา พรมอ่อน 131 90
63.53  163.สพป.ขอนแก่น เขต 5  นางกฤษณา วงษ์ทรงยศ 255 162
62.76  164.สพป.สระแก้ว เขต 1  นางสาวลออ แก้วศรี 145 91
61.50  165.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  นางกาญจนา พวงพันธุ์ 200 123
61.19  166.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางรัชฎาพร ไชยรส 67 41
58.91  167.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  นางละอองทิพย์ พวงศรีเคน 331 195
56.37  168.สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นางจุฑามาศ รามสูต 204 115
42.76  169.สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นางนางกรพัฒน์ แตงทิพย์ 145 62
31.65  170.สพป.สุรินทร์ เขต 2  นางสายทอง สุระสังข์ 218 69
31.65  171.สพป.ลพบุรี เขต 2  นางสาวนภาดา โพธิ์ศรี 139 44
29.73  172.สพป.กรุงเทพมหานคร  นางพิชญ์​สุ​กานต์​ ธ​วัล​หทัย​กุล​ 37 11
25.12  173.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นางสุดาพร หงษ์นคร 203 51
24.31  174.สพป.นครพนม เขต 2  นางศันสนีย์ ชูแหวน 181 44
22.81  175.สพป.พัทลุง เขต 2  นางสาวสิริมา ชุมแก้ว 114 26
17.39  176.สพป.ขอนแก่น เขต 2  นางนิรมล เสมอหน้า 207 36
13.28  177.สพป.สุโขทัย เขต 1  นายประพันธ์ จันทร์จเร 128 17
11.96  178.สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 92 11
11.25  179.สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นายอัครพัชร์ สืบอินทร์ 80 9
3.79  180.สพป.กระบี่  นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก 211 8
3.26  181.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3  นางหนูรัก วิฤทธิ์ชัย 215 7
0.00  182.สพป.ปัตตานี เขต 2  นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ 115 0
0.00  183.สพป.บึงกาฬ  นายเสนอ รัมพณีนิล 211 0
0.00  184.สพป.ขอนแก่น เขต 1  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 158 0
จำนวนโรงเรียน   27,318
รายงานแล้ว   23,813
ยังไม่รายงาน   3,505

 

Powered By www.thaieducation.net