ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโพนแพง
30407 380 ขนาดใหญ่ 53,400 21,600 75,000
2
 บ้านกุดตาใกล้
30508 17 ขนาดเล็ก 20,000 50,000 15,000 85,000
3
 มะนาววิทยาเสริม
4603 95 ขนาดเล็ก 30,000 36,000 66,000
4
 หนองบัวนอก
30480 42 ขนาดเล็ก 23,500 23,500
5
 บ้านสี่แยกสมเด็จ
30295 1760 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 126,900 182,600 15,000 324,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net