ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองโสน
200877 45 ขนาดเล็ก 40,000 44,000 0 84,000
2
 บ้านโนนม่วง
200826 48 ขนาดเล็ก 30,000 20,000 35,000 85,000
3
 หนองกุงวันชาติ
200663 57 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 0 85,000
4
 บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง)
200667 143 ขนาดกลาง 0 37,500 37,500 75,000
5
 วัดบ้านสี่เหลี่ยม
200612 61 ขนาดเล็ก 12,200 28,800 44,000 85,000
6
 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
300700 113 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 92,200 290,300 116,500 499,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net