ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดเขาสะพายแร้ง
020163 210 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านกระเจา
020287 138 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านอ่างหิน
020426 85 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 225,000 0 235,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net