ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านห้วยไห
100602 49 ขนาดเล็ก 14,500 33,000 37,500 85,000
2
 บ้านหัวโสก
100671 73 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
3
 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
100679 219 ขนาดกลาง 33,000 33,000
4
 บ้านโคกกุง
100408 321 ขนาดใหญ่ 48,000 26,400 74,400
5
 บ้านนาสีดา
100607 147 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านโนนสลวย
100517 24 ขนาดเล็ก 55,000 15,000 70,000
7
 บ้านโคกนกทา
100623 59 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
8
 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
100518 133 ขนาดกลาง 32,000 20,000 52,000
9
 บ้านดงใต้
100627 65 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 182,500 409,400 52,500 644,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net