ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พังงา

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านท่าปากแหว่ง
330103 124 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 เกาะเคี่ยม
330016 67 ขนาดเล็ก 16,000 29,000 40,000 85,000
3
 เกียรติประชา
330054 54 ขนาดเล็ก 67,660 67,660
4
 บ้านสามช่อง
330082 84 ขนาดเล็ก 20,000 24,000 44,000
รวมเงินทั้งสิ้น 111,000 29,000 131,660 271,660

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net