ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดนางพิมพ์
630355 144 ขนาดกลาง 47,000 28,000 75,000
2
 บ้านหนองอุโลก
630094 69 ขนาดเล็ก 17,000 63,000 80,000
3
 บ้านทุ่งนาตาปิ่น
630108 111 ขนาดเล็ก 70,000 70,000
4
 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง)
630432 519 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
5
 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง)
630096 380 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 139,000 75,000 161,000 375,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net