ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
350076 43 ขนาดเล็ก 10,200 50,800 24,000 85,000
2
 บ้านปากน้ำ
350075 27 ขนาดเล็ก 30,000 40,000 70,000
3
 บ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
350076 43 ขนาดเล็ก 10,200 50,800 24,000 85,000
4
 บ้านปากน้ำ
350075 27 ขนาดเล็ก 30,000 40,000 70,000
รวมเงินทั้งสิ้น 80,400 181,600 48,000 310,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net