ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านท่านางงาม
360204 37 ขนาดเล็ก 5,740 79,260 85,000
2
 บ้านตะแบกงาม
360229 71 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
3
 วัดปากพิงตะวันตก
360063 160 ขนาดกลาง 40,000 20,000 15,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 45,740 184,260 15,000 245,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net