ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านราวต้นจันทน์
620290 127 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านดอนจันทร์
620285 134 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 บ้านปากคะยาง
620236 308 ขนาดใหญ่ 70,000 70,000
4
 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)
620304 50 ขนาดเล็ก 16,500 28,000 40,500 85,000
5
 โรตารี่สวรรคโลก 1
620346 99 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
6
 บ้านทุ่งพล้อ
620221 81 ขนาดเล็ก 29,100 55,900 85,000
7
 บ้านโซกม่วง
620149 216 ขนาดกลาง 66,420 66,420
8
 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
620139 282 ขนาดกลาง 75,000 75,000
9
 บ้านห้วยไคร้
620242 175 ขนาดกลาง 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 220,600 163,000 307,820 691,420

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net