ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2561
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านอินทร์แปลง
540290 295 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
2
 บ้านจาร
540144 108 ขนาดเล็ก 0 0 84,000 84,000
3
 บ้านโพธิ์ชัย
540133 238 ขนาดกลาง 10,000 25,000 40,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 100,000 124,000 234,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net