ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 หนองม่วงหนองแวง
200646 74 ขนาดเล็ก 20,000 33,000 32,000 85,000
2
 ไตรราษฎร์สามัคคี
200656 61 ขนาดเล็ก 40,000 0 45,000 85,000
3
 บ้านโสกดู่
201295 47 ขนาดเล็ก 4,000 36,000 45,000 85,000
4
 วัดบ้านหนองสะแบง
200614 46 ขนาดเล็ก 23,715 31,285 30,000 85,000
5
 บ้านท่าหลวง
200825 159 ขนาดกลาง 1,890 23,350 33,600 58,840
6
 บ้านดอนวัว
200640 49 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
7
 บ้านนาดี
200411 44 ขนาดเล็ก 45,000 0 30,000 75,000
8
 บ้านกระเบื้อง
200827 56 ขนาดเล็ก 0 62,000 8,500 70,500
9
 ปราสาทหินนางรำ
200609 63 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
10
 วัดบ้านดอนตะหนิน
200611 115 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
11
 บ้านโนนพุทรา
200834 127 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
12
 บ้านดอนสามัคคี
200641 48 ขนาดเล็ก 10,000 60,000 15,000 85,000
13
 ราษฎร์สโมสร
200837 361 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
14
 บ้านยางวิทยา
200228 312 ขนาดใหญ่ 15,000 15,000 20,000 50,000
15
 วัดบ้านหนองคู
200645 70 ขนาดเล็ก 20,000 40,000 25,000 85,000
16
 บ้านหนองพลวงน้อย
200651 60 ขนาดเล็ก 10,000 35,000 40,000 85,000
17
 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
200845 124 ขนาดกลาง 0 73,200 0 73,200
18
 ดอนมัน
200616 269 ขนาดกลาง 0 40,000 35,000 75,000
19
 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4
200874 350 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 349,605 618,835 509,100 1,477,540

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net