ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองนางเลิ้ง
020444 108 ขนาดเล็ก 15,000 20,000 40,000 75,000
2
 วัดเขาใหญ่
020155 135 ขนาดกลาง 30,000 10,000 35,000 75,000
3
 บ้านนาใหม่
020431 68 ขนาดเล็ก 24,000 19,150 41,850 85,000
4
 บ้านหนองเจริญสุข
020432 43 ขนาดเล็ก 20,450 23,550 31,000 75,000
5
 บ้านบึงวิทยา
020187 95 ขนาดเล็ก 50,000 35,000 85,000
6
 วัดท่ากระทุ่ม
020171 111 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
7
 วัดเบญพาด
020288 396 ขนาดใหญ่ 35,000 40,000 75,000
8
 บ้านอ่างหิน
020426 85 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 149,450 267,700 222,850 640,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net