ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านนาทุ่งโพธิ์
340164 276 ขนาดกลาง 44,160 30,840 75,000
2
 วัดปัณณาราม
340244 64 ขนาดเล็ก 42,300 42,700 85,000
3
 วัดโตนด
340240 60 ขนาดเล็ก 25,900 59,100 85,000
4
 วัดพรุพ้อ
340216 167 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านควนแหวง
340214 269 ขนาดกลาง 61,045 13,955 75,000
6
 บ้านม่วงทวน
340130 164 ขนาดกลาง 72,520 72,520
7
 วัดไทรพอน
340137 105 ขนาดเล็ก 33,000 52,000 85,000
8
 บ้านช่องฟืน
340156 98 ขนาดเล็ก 7,500 77,500 85,000
9
 วัดควนนางพิมพ์
340149 60 ขนาดเล็ก 65,000 20,000 85,000
10
 บ้านปากบางนาคราช
340153 84 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
11
 ปากพะยูน
340126 111 ขนาดเล็ก 57,120 27,880 85,000
12
 บ้านบางมวง
340147 128 ขนาดกลาง 50,000 25,000 75,000
13
 บ้านท่าลาด
340071 258 ขนาดกลาง 10,000 64,800 74,800
14
 วัดชุมประดิษฐ์
340074 111 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
15
 วัดสังฆวราราม
340236 52 ขนาดเล็ก 40,700 40,700
รวมเงินทั้งสิ้น 421,025 512,675 234,320 1,168,020

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net