ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พังงา

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 อ่าวกะพ้อ
330047 369 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
2
 บ้านบางติบ
330060 132 ขนาดกลาง 14,700 43,600 16,600 74,900
3
 เมืองพังงา
330001 267 ขนาดกลาง 75,000 75,000
4
 บ้านโคกยาง
330115 141 ขนาดกลาง 16,500 58,400 74,900
5
 บ้านในหยง
330095 106 ขนาดเล็ก 65,000 10,000 75,000
6
 บ้านบกปุย
330169 43 ขนาดเล็ก 43,000 32,000 75,000
7
 วัดสองแพรก
330007 59 ขนาดเล็ก 68,200 16,800 85,000
8
 บ้านทองหลาง
330093 82 ขนาดเล็ก 11,000 30,000 35,000 76,000
9
 บ้านบางเนียง
330110 225 ขนาดกลาง 49,290 4,620 53,910
10
 บ้านในวัง
330134 60 ขนาดเล็ก 50,200 34,800 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 281,690 357,620 110,400 749,710

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net