ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านบึงทับจั่น
350344 265 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
350086 231 ขนาดกลาง 75,000 75,000
3
 วัดวังสำโรง
350167 219 ขนาดกลาง 49,000 49,000
4
 บ้านหนองแขม
350336 177 ขนาดกลาง 75,000 75,000
5
 บ้านวังพร้าว
350343 86 ขนาดเล็ก 35,000 40,000 10,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 159,000 115,000 85,000 359,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net