ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดหนองมะคัง
360274 195 ขนาดกลาง 15,000 60,000 75,000
2
 วัดทุ่งตาเปรี้ยว
360294 142 ขนาดกลาง 15,000 50,050 9,950 75,000
3
 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
360158 190 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
4
 หนองสะแกประชานุกูล
360290 146 ขนาดกลาง 20,000 15,000 40,000 75,000
5
 วัดคลองมะเกลือ
360323 175 ขนาดกลาง 5,057 58,023 11,920 75,000
6
 บ้านนาเมือง
360135 63 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 85,000
7
 ทับยายเชียงวิทยา
6503 98 ขนาดเล็ก 0
8
 บ้านโคกใหญ่
360101 116 ขนาดเล็ก 43,500 31,500 75,000
9
 บ้านคลองช้าง
360414 72 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
10
 วัดวังงิ้วงาม
360297 90 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
11
 บ้านห้วยเหิน
360089 85 ขนาดเล็ก 31,400 43,000 74,400