ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดหนองมะคัง
360274 195 ขนาดกลาง 15,000 60,000 75,000
2
 วัดทุ่งตาเปรี้ยว
360294 142 ขนาดกลาง 15,000 50,050 9,950 75,000
3
 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
360158 190 ขนาดกลาง 25,000 50,000 75,000
4
 หนองสะแกประชานุกูล
360290 146 ขนาดกลาง 20,000 15,000 40,000 75,000
5
 วัดคลองมะเกลือ
360323 175 ขนาดกลาง 5,057 58,023 11,920 75,000
6
 บ้านนาเมือง
360135 63 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 85,000
7
 ทับยายเชียงวิทยา
6503 98 ขนาดเล็ก 0
8
 บ้านโคกใหญ่
360101 116 ขนาดเล็ก 43,500 31,500 75,000
9
 บ้านคลองช้าง
360414 72 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
10
 วัดวังงิ้วงาม
360297 90 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 85,000
11
 บ้านห้วยเหิน
360089 85 ขนาดเล็ก 31,400 43,000 74,400
12
 บ้านป่าคาย
360150 33 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 269,957 391,073 203,370 864,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net