ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 แม่สานสามัคคี
620233 43 ขนาดเล็ก 24,880 28,620 31,500 85,000
2
 บ้านห้วยหยวก
620240 36 ขนาดเล็ก 14,005 58,695 12,300 85,000
3
 บ้านปากสาน
620229 45 ขนาดเล็ก 20,000 47,500 17,500 85,000
4
 บ้านห้วยตม
620203 73 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านลานตาเมือง
620143 160 ขนาดกลาง 75,000 75,000
6
 บ้านวังพิกุล
620298 129 ขนาดกลาง 75,000 75,000
7
 บ้านไผ่ตะล่อม
620309 82 ขนาดเล็ก 11,000 55,000 66,000
8
 วัดบ้านเหมือง
620345 50 ขนาดเล็ก 50,000 35,000 85,000
9
 บ้านป่าคา
620238 58 ขนาดเล็ก 26,000 30,000 28,000 84,000
10
 บ้านดงย่าปา
620201 56 ขนาดเล็ก 36,580 15,820 32,500 84,900
11
 บ้านแม่คุ
620202 94 ขนาดเล็ก 27,000 58,000 85,000
12
 บ้านห้วยติ่ง
620243 42 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
13
 บ้านโป่งฝาง
620131 64 ขนาดเล็ก 43,800 41,200 85,000
14
 บ้านวังสมบูรณ์
620299 7 ขนาดเล็ก 17,500 17,500
15
 บ้านแม่สำ
620224 39 ขนาดเล็ก 29,100 55,900 85,000
16
 บ้านดอนระเบียง
620227 39 ขนาดเล็ก 39,500 45,500 85,000
17
 บ้านแม่ราก
620220 52 ขนาดเล็ก 16,400 68,600 85,000
18
 บ้านวังทอง
620276 78 ขนาดเล็ก 9,124 75,876 85,000
19
 บ้านวังธาร
620148 87 ขนาดเล็ก 21,410 5,290 58,300 85,000
20
 วัดแสนตอ
620247 78 ขนาดเล็ก 5,000 55,650 24,350 85,000
21
 หนองอ้อบำเพ็ญ
620204 60 ขนาดเล็ก 20,000 47,500 17,500 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 345,499 857,351 474,550 1,677,400

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net