ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดอรัญญิการาม
070161 43 ขนาดเล็ก 11,000 63,000 74,000
2
 วัดคลอง 18
070082 326 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
3
 พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
240101 71 ขนาดเล็ก 4,000 81,000 85,000
4
 สะแกโดดประชาสรรค์
070078 357 ขนาดใหญ่ 30,000 45,000 75,000
5
 บึงเทพยา
070065 89 ขนาดเล็ก 50,000 50,000
6
 สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
070132 81 ขนาดเล็ก 4,000 81,000 85,000
7
 บ้านเกาะดอน
070039 83 ขนาดเล็ก 73,000 12,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 92,000 161,000 276,000 529,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net