ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.จันทบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านบ่อไฟไหม้
060186 123 ขนาดกลาง 56,500 18,500 75,000
2
 บ้านยางระหง
060211 62 ขนาดเล็ก 15,000 35,000 35,000 85,000
3
 บ้านแก่งน้อย
060054 67 ขนาดเล็ก 77,000 77,000
4
 บ้านท่าแฉลบ
060013 63 ขนาดเล็ก 3,000 72,000 75,000
5
 บ้านโป่งวัว
060193 121 ขนาดกลาง 23,750 32,000 19,250 75,000
6
 ไทยรัฐวิทยา 14
060039 46 ขนาดเล็ก 29,080 55,920 85,000
7
 วัดแสลง
060006 208 ขนาดกลาง 75,000 75,000
8
 บ้านหนองบัวทอง
060194 85 ขนาดเล็ก 33,392 14,708 36,900 85,000
9
 บ้านประแกต
060191 62 ขนาดเล็ก 84,800 84,800
รวมเงินทั้งสิ้น 104,222 375,008 237,570 716,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net