ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ธรรมจารีนิวาส
450018 191 ขนาดกลาง 75,000 75,000
2
 บ้านหนองยูง
450037 110 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
3
 บ้านเปลือยสีแก้ว
450055 27 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
4
 บ้านหนองแวง
450017 116 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
5
 บ้านค้อ
450008 213 ขนาดกลาง 20,000 50,000 70,000
6
 บ้านดอนแคน
450151 55 ขนาดเล็ก 67,500 17,500 85,000
7
 บ้านจันทร์สว่าง
450181 29 ขนาดเล็ก 39,500 45,000 84,500
8
 บ้านหนองเต่า
450197 71 ขนาดเล็ก 52,900 30,600 83,500
9
 บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
450178 49 ขนาดเล็ก 22,660 60,000 82,660
10
 บ้านตาอุด
450200 83 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
11
 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
450735 60 ขนาดเล็ก 27,870 57,130 85,000
12
 คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
450745 104 ขนาดเล็ก 83,000 83,000
13
 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
450731 57 ขนาดเล็ก 15,000 60,000 10,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 245,430 540,130 288,100 1,073,660

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net