ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านนาคำน้อย
050276 66 ขนาดเล็ก 19,500 0 0 19,500
2
 บ้านหนองไฮ
050294 64 ขนาดเล็ก 38,200 18,000 25,000 81,200
3
 โนนสำราญหนองหญ้าขาว
050781 103 ขนาดเล็ก 22,000 15,000 15,000 52,000
4
 บ้านสุขสมบูรณ์
050230 35 ขนาดเล็ก 4,000 19,000 0 23,000
5
 บ้านไชยสอ
050025 73 ขนาดเล็ก 21,600 0 55,520 77,120
6
 บ้านหนองศาลา
050232 106 ขนาดเล็ก 46,000 11,000 28,000 85,000
7
 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์
050591 64 ขนาดเล็ก 42,940 39,060 0 82,000
8
 แสงบัวทอง
050784 26 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 0 85,000
9
 บ้านโสกจานนาดี
050815 33 ขนาดเล็ก 25,000 60,000 0 85,000
10
 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
050586 63 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 0 85,000
11
 บ้านห้วยอรุณหินลาด
050023 88 ขนาดเล็ก 0 65,000 20,000 85,000
12
 โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา
050222 112 ขนาดเล็ก 0 71,500 0 71,500
13
 บ้านโนนโพธิ์
050293 32 ขนาดเล็ก 36,500 48,500 0 85,000
14
 บ้านโคกสูงวิทยา
050616 118 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
15
 ท่ากุญชร
050778 78 ขนาดเล็ก 0 81,640 0 81,640
16
 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์
050639 54 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
17
 โพธิ์ตากวิทยา
050841 61 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
18
 บ้านดอนหันสระบัว
050885 59 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
19
 บ้านโคกกลางวิทยา
050593 52 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
20
 บ้านพงษ์โนนประวัติ
050776 90 ขนาดเล็ก 20,400 12,900 51,700 85,000
21
 บ้านป่าน
050775 65 ขนาดเล็ก 24,400 42,500 18,100 85,000
22
 บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
050842 121 ขนาดกลาง 25,000 20,000 30,000 75,000
23
 บ้านชุมแพ
050074 230 ขนาดกลาง 0 0 57,040 57,040
24
 บ้านโนนบุรุษ
050270 122 ขนาดกลาง 38,240 0 36,750 74,990
25
 หนองไผ่พิทยาคม
050288 258 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
26
 บ้านหนองไฮ-วังขอนยม
050818 234 ขนาดกลาง 25,000 50,000 0 75,000
27
 กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล
050126 198 ขนาดกลาง 0 52,600 0 52,600
28
 บ้านวังสวาบ
050263 139 ขนาดกลาง 0 53,400 21,600 75,000
29
 บ้านป่ากล้วย
050576 152 ขนาดกลาง 0 57,500 0 57,500
30
 บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา
050594 150 ขนาดกลาง 0 72,440 0 72,440
รวมเงินทั้งสิ้น 638,780 1,135,040 433,710 2,207,530

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net