ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองห้าง
530385 294 ขนาดกลาง 20,000 30,000 20,000 70,000
2
 บ้านสะเดา
530423 85 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
3
 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
530867 83 ขนาดเล็ก 25,000 25,000 35,000 85,000
4
 บ้านหนองแคน
530797 147 ขนาดกลาง 15,000 60,000 75,000
5
 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
530412 54 ขนาดเล็ก 15,000 60,000 75,000
6
 บ้านโนนลาน
530643 53 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 85,000
7
 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
530421 32 ขนาดเล็ก 18,000 35,500 21,000 74,500
8
 อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
530639 243 ขนาดกลาง 26,400 30,000 18,600 75,000
9
 บ้านหนองหงอก
530856 130 ขนาดกลาง 55,000 20,000 75,000
10
 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
530401 208 ขนาดกลาง 75,000 75,000
11
 บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
530861 101 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
12
 บ้านจานแสนไชย
530635 144 ขนาดกลาง 25,000 25,000 25,000 75,000
13
 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
530424 56 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 334,400 565,500 119,600 1,019,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net