ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดโพนทอง
180104 60 ขนาดเล็ก 62,400 62,400
2
 วัดนาบุญ
600062 229 ขนาดกลาง 18,500 18,500
3
 บ้านซับกระดาน
600234 65 ขนาดเล็ก 22,000 35,000 23,000 80,000
4
 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
600106 922 ขนาดใหญ่ 20,000 35,000 20,000 75,000
5
 บ้านซับพริก
600244 102 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 104,400 88,500 128,000 320,900

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net