ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 หนองไผ่มอดินแดง
050084 99 ขนาดเล็ก 9,720 15,400 22,000 47,120
2
  บ้านลาดนาเพียง
050108 93 ขนาดเล็ก 0 45,000 40,000 85,000
3
 บ้านเลิงเปือย
050031 33 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
4
 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
050476 245 ขนาดกลาง 5,460 15,540 54,000 75,000
5
 ชุมชนบ้านท่าพระ
050020 362 ขนาดใหญ่ 75,000 0 0 75,000
6
 บ้านหนองแวงบวรวิทย์
050025 166 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
7
 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์
050504 127 ขนาดกลาง 65,970 9,000 0 74,970
8
 หนองโพธิ์ประชานุกูล
050487 132 ขนาดกลาง 0 50,000 25,000 75,000
9
  บ้านชาด
050493 46 ขนาดเล็ก 16,676 68,324 0 85,000
10
 บ้านหนองบัวน้อย
050005 61 ขนาดเล็ก 4,041 50,734 30,225 85,000
11
 ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)
050118 185 ขนาดกลาง 0 30,340 44,660 75,000
12
 บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน
50114 120 ขนาดเล็ก 43,160 11,440 30,400 85,000
13
 แก่นเท่าพัฒนศึกษา
050459 63 ขนาดเล็ก 34,530 50,470 0 85,000
14
 บ้านไก่นา
050113 18 ขนาดเล็ก 0 14,500 0 14,500
15
  บ้านบะยาว
050442 106 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
16
  บ้านค้อ
050452 65 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
17
 เขื่อนกระพี้ศึกษา
050451 53 ขนาดเล็ก 35,000 30,000 20,000 85,000
18
  บ้านโนนท่อนวิทยา
050047 183 ขนาดกลาง 39,560 0 35,440 75,000
19
 บ้านซำจานเนินทอง
050045 95 ขนาดเล็ก 0 65,000 20,000 85,000
20
 บ้านตอกแป้น
050115 35 ขนาดเล็ก 8,200 50,600 10,000 68,800
21
 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
050455 58 ขนาดเล็ก 34,530 50,470 0 85,000
22
  บ้านหนองหิน
050099 212 ขนาดกลาง 0 50,600 0 50,600
รวมเงินทั้งสิ้น 456,847 852,418 331,725 1,640,990

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net