ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2560
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
310073 83 ขนาดเล็ก 5,000 80,000 85,000
2
 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
310071 314 ขนาดใหญ่ 58,000 17,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 63,000 17,000 80,000 160,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net