ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านสะพานหิน
201247 214 ขนาดกลาง 25,000 5,000 35,000 65,000
2
 บ้านละเลิงพิมาน
200346 101 ขนาดเล็ก 82,940 82,940
3
 วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด)
200351 198 ขนาดกลาง 74,920 74,920
4
 บ้านห้วยน้ำเค็ม
201249 214 ขนาดกลาง 35,000 5,000 15,000 55,000
5
 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
200349 295 ขนาดกลาง 5,000 70,000 75,000
6
 บ้านคลองขามป้อม
201245 110 ขนาดเล็ก 9,500 49,500 59,000
7
 บ้านโป่งกระสัง
200386 55 ขนาดเล็ก 82,940 82,940
8
 บ้านหินลาด
200367 52 ขนาดเล็ก 24,980 58,960 83,940
9
 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
200350 188 ขนาดกลาง 50,000 50,000
10
 บ้านคูเมือง
200058 145 ขนาดกลาง 10,000 5,000 25,000 40,000
11
 ชุมชนบ้านกุดม่วง
200361 158 ขนาดกลาง 75,000 75,000
12
 บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ)
200039 64 ขนาดเล็ก 24,980 58,960 83,940
13
 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)
201271 294 ขนาดกลาง 25,000 25,000
14
 บ้านโกรกลึก
200364 123 ขนาดกลาง 35,000 35,000
15
 บ้านหนองละมั่ง
200366 190 ขนาดกลาง 20,000 25,000 45,000
16
 บ้านหนองบง
200347 98 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
17
 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
200044 87 ขนาดเล็ก 15,000 30,000 20,000 65,000
18
 บ้านนา
200426 272 ขนาดกลาง 75,000 75,000
19
 อนุบาลขามสะแกแสง
200043 536 ขนาดใหญ่ 55,000 55,000
20
 บ้านโกรกกระหาด
200026 54 ขนาดเล็ก 40,400 15,000 29,600 85,000
21
 บ้านหนองสาร
200348 78 ขนาดเล็ก 5,000 60,000 65,000
22
 บ้านห้วย
200320 62 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
23
 บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์)
201244 165 ขนาดกลาง 28,120 46,880 75,000
24
 บ้านขามทะเลสอ
200027 104 ขนาดเล็ก 80,000 80,000
25
 บ้านโนนเมือง
200372 147 ขนาดกลาง 75,000 75,000
26
 บ้านโพธิ์ตาสี
200446 93 ขนาดเล็ก 22,000 19,000 44,000 85,000
27
 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
200054 29 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 85,000
28
 บ้านเมืองนาท
200067 112 ขนาดเล็ก 27,000 27,000
29
 บ้านโนนมะเกลือ
200061 87 ขนาดเล็ก 3,800 81,200 85,000
30
 บ้านหนองสะแก
200042 74 ขนาดเล็ก 20,000 45,000 20,000 85,000
31
 บ้านแปรง
200377 209 ขนาดกลาง 5,000 25,000 15,000 45,000
32
 บ้านเกาะลอย
200352 64 ขนาดเล็ก 85,000 85,000
33
 บ้านห้วยโนนพฤกษ์
200071 41 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 85,000
34
 บ้านตะคร้อ
200439 214 ขนาดกลาง 3,500 41,280 10,500 55,280
35
 บ้านครึมม่วง
200057 94 ขนาดเล็ก 32,000 53,000 85,000
36
 บ้านดอน
200383 49 ขนาดเล็ก 81,000 81,000
37
 บ้านสระขี้ตุ่น
200373 77 ขนาดเล็ก 45,610 39,390 85,000
38
 บ้านโคกสามัคคี
200370 132 ขนาดกลาง 75,000 75,000
39
 บ้านโนนพุทรา
200432 106 ขนาดเล็ก 10,000 45,000 30,000 85,000
40
 ชุมชนหนองหัวฟาน
200065 412 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
41
 บ้านหินหล่อง
200368 47 ขนาดเล็ก 16,000 69,000 85,000
42
 ด่านขุนทด
200384 2775 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 588,930 1,125,710 1,246,320 2,960,960

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net