ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
100509 42 ขนาดเล็ก 20,000 20,000 20,000 60,000
2
 บ้านเลิงทุ่ม
100386 51 ขนาดเล็ก 43,450 20,000 21,550 85,000
3
 บ้านโนนสง่า
100628 128 ขนาดกลาง 0 60,000 0 60,000
4
 บ้านดอนหัน
100683 45 ขนาดเล็ก 10,000 41,000 10,000 61,000
5
 บ้านนาสมบูรณ์
100654 66 ขนาดเล็ก 30,080 23,920 31,000 85,000
6
 บ้านโนนคูณ(คอนสาร)
100621 133 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
7
 บ้านโนนชาด
100681 22 ขนาดเล็ก 18,100 0 0 18,100
8
 บ้านหนองไผ่
100694 240 ขนาดกลาง 67,600 0 7,400 75,000
9
 บ้านกลาง
100691 38 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
10
 บ้านกุดแคน
100630 26 ขนาดเล็ก 55,000 10,000 0 65,000
11
 บ้านหนองแดงกุดจิก
100656 61 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
12
 บ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง)
100383 21 ขนาดเล็ก 39,020 35,000 0 74,020
13
 บ้านโนนทอง
100688 80 ขนาดเล็ก 0 20,000 22,420 42,420
14
 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
100670 279 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
15
 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
100685 150 ขนาดกลาง 20,000 0 0 20,000
16
 บ้านโป่งดินดำ
100579 21 ขนาดเล็ก 20,000 10,000 35,000 65,000
17
 บ้านหนองปลา
100570 150 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
18
 บ้านภูดินหินกอง
100385 166 ขนาดกลาง 18,080 30,920 26,000 75,000
19
 บ้านหินรอยเมย
100618 40 ขนาดเล็ก 47,400 0 0 47,400
20
 บ้านตลุกหิน
100409 89 ขนาดเล็ก 38,000 15,000 0 53,000
รวมเงินทั้งสิ้น 501,730 530,840 248,370 1,280,940

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net