ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2559
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองกุลา
360250 581 ขนาดใหญ่ 75,000 75,000
2
 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
360020 818 ขนาดใหญ่ 30,000 20,000 50,000
3
 วัดปรือกระเทียม
360246 112 ขนาดเล็ก 21,900 10,000 35,000 66,900
4
 วัดวังเป็ด
360207 128 ขนาดกลาง 14,600 10,000 24,600
5
 บ้านหนองแขม
360261 54 ขนาดเล็ก 5,000 80,000 85,000
6
 วัดบ้านไร่
360014 115 ขนาดเล็ก 22,000 63,000 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 168,500 100,000 118,000 386,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net