ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหญ้าคา
201341 61 ขนาดเล็ก 0 65,800 19,200 85,000
2
 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา
200060 43 ขนาดเล็ก 5,000 80,000 0 85,000
3
 บ้านโคกน้อย
200537 51 ขนาดเล็ก 25,000 20,000 25,000 70,000
4
 บ้านหนองแขม
200117 132 ขนาดกลาง 15,000 0 60,000 75,000
5
 บ้านวังโพธิ์
200597 50 ขนาดเล็ก 38,500 35,000 0 73,500
6
 บ้านดอนตะหนิน
200600 139 ขนาดกลาง 39,000 30,000 12,000 81,000
7
 บ้านหนองตาด
201342 199 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
8
 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี
200004 81 ขนาดเล็ก 14,800 22,000 36,500 73,300
9
 บ้านโจด
200106 127 ขนาดกลาง 1,850 73,150 0 75,000
10
 บ้านน้อยหนองหนาด
200074 118 ขนาดเล็ก 20,000 30,000 35,000 85,000
11
 บ้านทัพมะขาม
200100 112 ขนาดเล็ก 0 4,800 80,200 85,000
12
 บ้านห้วยยาง
200589 70 ขนาดเล็ก 68,500 16,500 0 85,000
13
 บ้านโสกน้ำขุ่น
200020 54 ขนาดเล็ก 28,950 56,050 0 85,000
14
 บ้านหนองบัวสามัคคี
200095 101 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
15
 บ้านคอนเมือง
200092 200 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
16
 วัดบ้านหนองกก
200127 54 ขนาดเล็ก 35,000 20,000 30,000 85,000
17
 บ้านโสกงูเหลือม
200579 22 ขนาดเล็ก 47,400 22,600 15,000 85,000
18
 บ้านกระถิน
200090 78 ขนาดเล็ก 41,000 38,000 0 79,000
19
 บ้านทองหลางน้อย
200538 126 ขนาดกลาง 40,000 0 35,000 75,000
20
 บ้านกระพี้
200582 52 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
21
 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
200580 54 ขนาดเล็ก 20,000 0 48,000 68,000
22
 บ้านหนองหว้าเอน
200551 230 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
23
 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
200566 113 ขนาดเล็ก 18,000 67,000 0 85,000
รวมเงินทั้งสิ้น 543,000 815,900 470,900 1,829,800

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net