ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านวังม่วง
540471 92 ขนาดเล็ก 0 0 40,100 40,100
2
 บ้านโคกไม้ล้ม
540481 102 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
3
 บ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
540267 109 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
4
 บ้านโนนแสบง
540139 82 ขนาดเล็ก 0 84,700 0 84,700
5
 บ้านท่าควาย
540490 136 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
6
 ชุมชนบ้านมาย
540125 246 ขนาดกลาง 0 0 50,000 50,000
7
 บ้านนาดอกไม้
540500 202 ขนาดกลาง 28,000 47,000 0 75,000
8
 บ้านเชียงเพ็ง
540277 62 ขนาดเล็ก 0 60,000 20,000 80,000
9
 บ้านดงเสียว
540485 192 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
10
 บ้านโพนแพง
540274 138 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
11
 บ้านสงเปือย
540494 148 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
12
 ชุมชนบ้านโพนงาม
540482 382 ขนาดใหญ่ 0 64,600 0 64,600
13
 บ้านห้วยแสง
540272 92 ขนาดเล็ก 58,000 27,000 0 85,000
14
 บ้านกุดเรือ
540297 121 ขนาดกลาง 20,000 0 55,000 75,000
15
 บ้านคึม
540473 115 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
16
 บ้านดงมะกุ้ม
540486 33 ขนาดเล็ก 14,700 43,370 26,930 85,000
17
 บ้านท่าก้อน
540488 221 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
18
 บ้านวังเยี่ยม
540304 222 ขนาดกลาง 2,900 65,600 6,500 75,000
19
 บ้านโพนก่อ
540492 70 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
20
 บ้านโนนสวรรค์
540496 213 ขนาดกลาง 35,600 23,200 16,200 75,000
21
 บ้านนาหวาย
540491 63 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
22
 บ้านยางคำ
540262 265 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
23
 บ้านหนองตากวย
540309 121 ขนาดกลาง 20,000 55,000 0 75,000
24
 บ้านหินเหิบ
540251 158 ขนาดกลาง 35,100 11,650 0 46,750
25
 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
540310 104 ขนาดเล็ก 20,000 50,000 15,000 85,000
26
 บ้านวาน้อย
540477 91 ขนาดเล็ก 20,000 38,880 22,500 81,380
รวมเงินทั้งสิ้น 254,300 1,446,000 252,230 1,952,530

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net