ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านหนองแก่ง
450766 38 ขนาดเล็ก 0 81,700 0 81,700
2
 บ้านคางฮุง
450190 87 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
3
 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
450186 32 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
4
 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
450757 32 ขนาดเล็ก 20,000 35,000 30,000 85,000
5
 บ้านหนองสาหร่าย
450201 66 ขนาดเล็ก 20,000 64,400 0 84,400
6
 บ้านตรีคาม
450192 48 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
7
 บ้านขว้างท่าสะแบง
450796 12 ขนาดเล็ก 11,300 0 8,000 19,300
8
 บ้านป่าสุ่ม
450180 56 ขนาดเล็ก 15,000 55,000 15,000 85,000
9
 บ้านแมตวิทยาคาร
450024 82 ขนาดเล็ก 0 63,700 21,300 85,000
10
 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
450762 13 ขนาดเล็ก 0 81,700 0 81,700
11
 บ้านชาดมะเหลื่อม
450191 43 ขนาดเล็ก 28,000 42,000 15,000 85,000
12
 บ้านราชธานี
450198 144 ขนาดกลาง 27,000 13,000 35,000 75,000
13
 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
450746 214 ขนาดกลาง 40,000 35,000 0 75,000
14
 บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
450023 161 ขนาดกลาง 25,000 20,000 30,000 75,000
15
 รัฐทวิคาม
450136 15 ขนาดเล็ก 10,000 69,000 0 79,000
16
 บ้านหนองหิน
450152 52 ขนาดเล็ก 14,000 71,000 0 85,000
17
 ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
450163 168 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
18
 บ้านมีชัย
450761 51 ขนาดเล็ก 7,500 70,500 7,000 85,000
19
 บ้านธาตุประทับ
450755 33 ขนาดเล็ก 0 35,000 50,000 85,000
20
 บ้านโคกมอน
450144 48 ขนาดเล็ก 18,000 47,000 20,000 85,000
21
 โสภโณประชาสรรค์
450100 150 ขนาดกลาง 0 59,000 16,000 75,000
22
 บ้านหนองพานแยบัวห้าว
450019 56 ขนาดเล็ก 0 48,200 36,800 85,000
23
 บ้านดอนแก้ว
450802 32 ขนาดเล็ก 58,000 27,000 0 85,000
24
 บ้านหนองคูบอน
450130 63 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
25
 ชุมชนบ้านยางกู่
450169 77 ขนาดเล็ก 0 79,400 0 79,400
26
 บ้านโคกกลาง
450127 127 ขนาดกลาง 30,000 0 35,000 65,000
27
 บ้านเหล่ากุด
450702 34 ขนาดเล็ก 0 77,000 0 77,000
28
 บ้านหนองเข็ง
450723 50 ขนาดเล็ก 0 65,500 19,500 85,000
29
 บ้านโนนสำราญ
450158 71 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
30
 บ้านวังปากบุ่ง
450754 33 ขนาดเล็ก 26,900 58,100 0 85,000
31
 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
450128 196 ขนาดกลาง 0 74,600 0 74,600
32
 บ้านดอนสำราญ
450763 53 ขนาดเล็ก 0 82,000 3,000 85,000
33
 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
450157 152 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
34
 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
450030 70 ขนาดเล็ก 32,000 28,500 24,500 85,000
35
 ไพศาลวิทยาคม
450184 121 ขนาดกลาง 13,500 61,500 0 75,000
36
 บ้านหนองใหญ่
450717 68 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 0 85,000
37
 บ้านหนองต่าย
450208 51 ขนาดเล็ก 40,000 0 45,000 85,000
38
 บ้านไผ่
450179 55 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
39
 ราชสารสุธีอนุสรณ์
450153 43 ขนาดเล็ก 35,000 40,000 10,000 85,000
40
 บ้านพลับพลา
450768 107 ขนาดเล็ก 0 83,700 0 83,700
41
 บ้านเทอดไทย
450102 114 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
42
 บ้านโนนราษี
450803 46 ขนาดเล็ก 0 50,000 30,000 80,000
43
 บ้านดอนแดง
450750 111 ขนาดเล็ก 0 13,600 50,000 63,600
44
 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
450142 101 ขนาดเล็ก 30,000 0 55,000 85,000
45
 บ้านดอนชัย
450172 91 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
46
 บ้านไก่ป่า
450171 75 ขนาดเล็ก 0 84,700 0 84,700
47
 บ้านโนนเมือง
450040 16 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
48
 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
450056 73 ขนาดเล็ก 0 82,500 0 82,500
49
 บ้านหนาด
450789 46 ขนาดเล็ก 25,000 0 60,000 85,000
50
 พรหมยานุสรณ์
450141 102 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
51
 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
450131 29 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
52
 บ้านหวายหลึม
450797 113 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 0 85,000
53
 บ้านหัวโนน
450188 79 ขนาดเล็ก 34,200 49,600 0 83,800
54
 บ้านดงยาง
450164 184 ขนาดกลาง 0 30,000 45,000 75,000
55
 บ้านงูเหลือม
450139 73 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
56
 บ้านอีโก่ม
450791 37 ขนาดเล็ก 30,000 0 0 30,000
57
 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
450759 44 ขนาดเล็ก 32,500 52,500 0 85,000
58
 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
450101 120 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
59
 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
450137 229 ขนาดกลาง 0 74,000 0 74,000
60
 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
450137 153 ขนาดกลาง 0 66,000 0 66,000
61
 บ้านร่องคำ
450143 217 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
62
 บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
450133 245 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
63
 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
450760 197 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
64
 บ้านนางาม
450800 42 ขนาดเล็ก 31,500 41,000 12,500 85,000
65
 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
45012 43 ขนาดเล็ก 0 73,600 0 73,600
66
 บ้านสวนมอญ
450156 43 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 0 85,000
67
 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
450029 23 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
68
 บ้านกอกวิทยาคาร
450140 56 ขนาดเล็ก 0 77,000 0 77,000
69
 บ้านแคน
450719 98 ขนาดเล็ก 0 24,000 0 24,000
70
 บ้านดู่น้อย
450162 77 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
71
 ไตรมิตรวิทยา
450119 115 ขนาดเล็ก 40,000 0 45,000 85,000
72
 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
450117 300 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
73
 โนนสีดาวิทยา
450710 188 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
74
 บ้านโนนแท่น
450042 89 ขนาดเล็ก 0 45,700 17,500 63,200
75
 ชุมชนบ้านโคกล่าม
450129 181 ขนาดกลาง 0 70,000 0 70,000
76
 ประชาราษฏร์รังสรรค์
450799 54 ขนาดเล็ก 0 45,000 0 45,000
77
 บึงงามพัฒนา
450798 50 ขนาดเล็ก 0 50,000 30,000 80,000
78
 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
450764 71 ขนาดเล็ก 30,000 55,000 0 85,000
79
 บ้านยางเครือ
450135 43 ขนาดเล็ก 34,400 22,400 28,000 84,800
80
 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
450134 43 ขนาดเล็ก 34,400 22,400 28,000 84,800
81
 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
450022 28 ขนาดเล็ก 17,900 67,000 0 84,900
82
 จตุรพักตรพิมาน
450116 448 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
83
 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
450031 92 ขนาดเล็ก 0 70,000 0 70,000
84
 หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
450145 46 ขนาดเล็ก 0 84,800 0 84,800
85
 บ้านป่าดวน
450159 42 ขนาดเล็ก 42,000 23,000 20,000 85,000
86
 วังยาวเจริญวิทย์
450765 76 ขนาดเล็ก 0 75,400 9,600 85,000
87
 บ้านแดงโนนสว่าง
450033 186 ขนาดกลาง 19,100 55,400 0 74,500
88
 บ้านเหล่ายูง
450132 133 ขนาดกลาง 72,000 0 0 72,000
89
 บ้านค้อกุดจอก
450125 36 ขนาดเล็ก 0 0 22,500 22,500
90
 บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
450788 174 ขนาดกลาง 55,400 0 0 55,400
91
 ชุมชนบ้านสีแก้ว
450050 239 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
92
 บ้านยางใต้
450799 44 ขนาดเล็ก 0 70,000 15,000 85,000
93
 รัตนประชานุสรณ์
450161 31 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
94
 บ้านโนนข่า
450756 8 ขนาดเล็ก 15,120 58,400 11,480 85,000
95
 เวฬุวันวิทยา
450101 226 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
96
 บ้านอุ่มจาน
450121 47 ขนาดเล็ก 0 65,000 20,000 85,000
97
 บ้านหวายน้อย
450793 21 ขนาดเล็ก 0 50,400 32,000 82,400
98
 บ้านข่า
450124 72 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 0 85,000
99
 บ้านหนองชาด
450165 46 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
100
 บ้านซองแมว
450792 73 ขนาดเล็ก 0 84,600 0 84,600
101
 บ้านมะยาง
450204 176 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
102
 บ้านหนองผือโพนศรี
450012 41 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
103
 บ้านอีง่อง
450155 99 ขนาดเล็ก 12,500 38,600 22,500 73,600
104
 บ้านโนนรัง
450006 118 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
105
 บ้านเมืองน้อย
450203 233 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
106
 เมืองธวัชบุรี
450167 480 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
107
 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
450697 127 ขนาดกลาง 0 15,100 59,900 75,000
108
 บ้านแมด
450749 129 ขนาดกลาง 52,500 10,000 12,500 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 1,189,720 6,185,200 1,047,580 8,422,500

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net