ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านกุดรัง
410543 87 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
2
 บ้านวังยาววิทยายน
410141 337 ขนาดใหญ่ 0 40,000 35,000 75,000
3
 บ้านโสกกาว
410558 119 ขนาดเล็ก 20,000 65,000 0 85,000
4
 บ้านยางสินไชย หนองหาด
410168 77 ขนาดเล็ก 25,910 59,090 0 85,000
5
 บ้านเลิงใต้
410189 120 ขนาดเล็ก 10,000 35,000 40,000 85,000
6
 บ้านกุดเม็ก
410545 111 ขนาดเล็ก 3,310 42,000 38,870 84,180
7
 บ้านเหล่าหนองแคน
410169 93 ขนาดเล็ก 69,500 15,500 0 85,000
8
 บ้านจานโนนสูง
410239 231 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
9
 บ้านโจดบัวบาน
410214 150 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
10
 บ้านหนองไห
410201 29 ขนาดเล็ก 35,000 20,000 30,000 85,000
11
 บ้านค้อ
410205 53 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 0 85,000
12
 บ้านขีหนองจิก
410198 48 ขนาดเล็ก 25,500 25,000 0 50,500
13
 กระบากวิทยาคาร
410573 229 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
14
 บ้านสว่างสร้างแก้ว
410193 128 ขนาดกลาง 12,680 62,320 0 75,000
15
 บ้านกอกหนองผือ
410573 183 ขนาดกลาง 18,000 9,000 48,000 75,000
16
 บ้านโคกข่า
410219 47 ขนาดเล็ก 75,000 0 0 75,000
17
 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก
410567 319 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
18
 บ้านผือ
410576 105 ขนาดเล็ก 0 5,000 80,000 85,000
19
 อนุบาลชื่นชม
410566 188 ขนาดกลาง 0 0 79,270 79,270
20
 บ้านน้ำจ้อย
410191 29 ขนาดเล็ก 20,000 55,000 0 75,000
21
 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี
410570 81 ขนาดเล็ก 0 0 75,000 75,000
22
 บ้านไทยรัฐวิทยา
410203 93 ขนาดเล็ก 40,000 0 40,000 80,000
23
 บ้านหนองแสง
410544 302 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 464,900 567,910 766,140 1,798,950

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net