ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต 1

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 ชุมชนบ้านหม้อ
660307 119 ขนาดเล็ก 15,000 55,000 15,000 85,000
2
 บ้านห้วยไซงัว
660322 303 ขนาดใหญ่ 30,000 15,000 30,000 75,000
3
 อนุบาลศรีเชียงใหม่
660294 249 ขนาดกลาง 5,000 70,000 0 75,000
4
 บ้านโคกคอน
660172 199 ขนาดกลาง 20,000 25,000 30,000 75,000
5
 บ้านหนองผือ
660173 68 ขนาดเล็ก 8,000 62,000 15,000 85,000
6
 สมสะอาดดงมุขวิทยา
660426 0 26,000 28,000 21,000 75,000
7
 ชุมชนบ้านโพนสา
660156 148 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
8
 บ้านเมืองบาง
660020 0 0 0 75,000 75,000
9
 ชุมชนบ้านถ่อน
660145 189 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
10
 บ้านขุมคำ
660303 52 ขนาดเล็ก 40,000 45,000 0 85,000
11
 บ้านนาโพธิ์
660304 102 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
12
 บ้านสังกะลีนาขาม
660315 240 ขนาดกลาง 0 33,000 42,000 75,000
13
 บ้านน้ำทอน
660490 63 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
14
 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก
660430 126 ขนาดกลาง 18,000 57,000 0 75,000
15
 บ้านปากโสม
660320 114 ขนาดเล็ก 25,000 0 60,000 85,000
16
 หนองปลาปากจำปาทอง
660302 55 ขนาดเล็ก 33,500 51,500 0 85,000
17
 บ้านโพนพระ
660171 133 ขนาดกลาง 15,000 30,000 30,000 75,000
18
 บ้านเดื่อใต้
660031 187 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
19
 บ้านนาน้ำพาย
660146 73 ขนาดเล็ก 35,000 50,000 0 85,000
20
 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75
660295 84 ขนาดเล็ก 0 72,000 13,000 85,000
21
 บ้านม่วง
660326 130 ขนาดกลาง 50,000 0 0 50,000
22
 หนองผือวิทยาคม
660056 102 ขนาดเล็ก 0 82,000 0 82,000
23
 บ้านถิ่นทอนเหนือ
660312 55 ขนาดเล็ก 0 7,200 72,800 80,000
24
 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
660314 275 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
25
 ราษฎร์นุเคราะห์
660052 234 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 395,500 1,152,700 403,800 1,952,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net