ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านนาส้มโฮง
760306 55 ขนาดเล็ก 0 75,000 0 75,000
2
 บ้านสนามชัย
760110 179 ขนาดกลาง 10,000 65,000 0 75,000
3
 ยูงทองวิทยา
760224 89 ขนาดเล็ก 0 28,140 56,860 85,000
4
 นครชัยประชาสรรค์
760106 226 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
5
 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย
760222 216 ขนาดกลาง 15,000 0 60,000 75,000
6
 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล
760113 123 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
7
 หนองด้วงวังประทุม
760118 59 ขนาดเล็ก 43,100 16,300 25,600 85,000
8
 บ้านอาบช้าง
760088 111 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
9
 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้
760079 35 ขนาดเล็ก 0 75,000 0 75,000
10
 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา
760233 432 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
11
 บ้านขอบเหล็ก
760082 147 ขนาดกลาง 4,000 71,000 0 75,000
12
 บ้านหนองค้อ
760309 178 ขนาดกลาง 20,000 55,000 0 75,000
13
 บ้านกุดผึ้ง
760225 165 ขนาดกลาง 48,000 27,000 0 75,000
14
 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์
760305 51 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
15
 บ้านกกค้อกกโพธิ์
760105 1085 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
16
 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์
760087 179 ขนาดกลาง 63,000 12,000 0 75,000
17
 บ้านนาโมง
760209 80 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
18
 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
3902 99 ขนาดเล็ก 6,000 79,000 0 85,000
19
 บ้านบุญทัน
760238 175 ขนาดกลาง 45,602 23,398 6,000 75,000
20
 บ้านผาซ่อนโชคชัย
760240 273 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
21
 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง
760307 232 ขนาดกลาง 35,000 40,000 0 75,000
22
 บ้านโนนม่วง
760103 100 ขนาดเล็ก 0 25,000 50,000 75,000
23
 บ้านนาสี
760227 92 ขนาดเล็ก 35,000 0 30,000 65,000
24
 โนนปอแดงวิทยา
760237 221 ขนาดกลาง 64,000 11,000 0 75,000
25
 บ้านยางชุม
760084 88 ขนาดเล็ก 20,000 45,000 20,000 85,000
26
 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง
3902 90 ขนาดเล็ก 48,000 0 37,000 85,000
27
 บ้านป่าแดงงาม
760109 320 ขนาดใหญ่ 42,000 16,000 17,000 75,000
28
 บ้านนาด่าน
760220 242 ขนาดกลาง 7,100 50,300 17,600 75,000
29
 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา
760219 278 ขนาดกลาง 5,000 70,000 0 75,000
30
 กุดแห่วิทยา
760108 404 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 510,802 1,339,138 470,060 2,320,000

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net