ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 5

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านโนนแฝก
710281 62 ขนาดเล็ก 0 54,200 28,800 83,000
2
 บ้านหนองบัว(เดชอุดม)
710244 37 ขนาดเล็ก 77,000 7,500 0 84,500
3
 บ้านทับไฮ
710482 83 ขนาดเล็ก 5,000 80,000 0 85,000
4
 บ้านหนองบัวอารี
710992 64 ขนาดเล็ก 12,460 72,540 0 85,000
5
 บ้านห่องปอ
711004 48 ขนาดเล็ก 55,000 30,000 0 85,000
6
 บ้านโนนรังหนองบัวดง
711002 42 ขนาดเล็ก 20,000 40,000 25,000 85,000
7
 บ้านนาห่อม
710989 90 ขนาดเล็ก 14,000 70,850 0 84,850
8
 บ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า
710991 65 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 0 85,000
9
 บ้านนาโดม
710537 39 ขนาดเล็ก 30,000 50,000 0 80,000
10
 บ้านยางกลาง
710491 92 ขนาดเล็ก 4,050 80,950 0 85,000
11
 บ้านหนองขอน
710494 81 ขนาดเล็ก 49,200 12,000 22,500 83,700
12
 บ้านดวน
710518 118 ขนาดเล็ก 35,500 9,500 40,000 85,000
13
 บ้านหนองทัพ
710492 196 ขนาดกลาง 5,000 50,000 20,000 75,000
14
 บ้านจันลา
710499 162 ขนาดกลาง 2,760 72,180 0 74,940
15
 บ้านนาทุ่ง
710292 192 ขนาดกลาง 19,800 55,200 0 75,000
16
 บ้านยาง
710321 220 ขนาดกลาง 50,000 25,000 0 75,000
17
 บ้านกุดประทาย
710296 173 ขนาดกลาง 53,000 22,000 0 75,000
18
 บ้านนาส่วง
710242 155 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
19
 บ้านหนองม่วง
710559 231 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
20
 บ้านสมพรรัตน์
710560 150 ขนาดกลาง 5,000 70,000 0 75,000
21
 บ้านโสกแสง
710479 242 ขนาดกลาง 5,000 70,000 0 75,000
22
 บ้านโนนเขืองจงเจริญ
710563 44 ขนาดเล็ก 0 75,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 457,770 1,166,920 136,300 1,760,990

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net