ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านดงดิบ
710150 137 ขนาดกลาง 20,000 25,000 30,000 75,000
2
 บ้านหนองกอก
710610 106 ขนาดเล็ก 15,000 70,000 0 85,000
3
 บ้านดอนพันชาด
710431 69 ขนาดเล็ก 10,000 75,000 0 85,000
4
 บ้านโนนค้อลุคุ
710636 146 ขนาดกลาง 29,890 40,110 0 70,000
5
 บ้านแก่งกอก
710639 47 ขนาดเล็ก 26,000 29,000 30,000 85,000
6
 บ้านผักหย่า
710636 106 ขนาดเล็ก 25,000 0 60,000 85,000
7
 บ้านภูมะหรี่
710588 112 ขนาดเล็ก 8,400 73,000 0 81,400
8
 บ้านคำก้อม
710950 223 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
9
 บ้านโดมประดิษฐ์
710618 151 ขนาดกลาง 0 57,064 17,936 75,000
10
 บ้านตุงลุง
710145 160 ขนาดกลาง 25,000 20,000 20,000 65,000
11
 บ้านเหล่าอินทร์แปลง
710937 181 ขนาดกลาง 75,000 0 0 75,000
12
 บ้านดอนน้ำคำ
710833 51 ขนาดเล็ก 45,000 40,000 0 85,000
13
 บ้านแก่งกบ
710429 68 ขนาดเล็ก 32,000 0 0 32,000
14
 บ้านนาบัว
710151 223 ขนาดกลาง 21,260 34,940 18,800 75,000
15
 บ้านชาด
710634 222 ขนาดกลาง 0 0 74,600 74,600
16
 บ้านดอนโพธิ์
710824 52 ขนาดเล็ก 28,720 26,380 29,900 85,000
17
 บ้านหนองสองห้อง
710614 86 ขนาดเล็ก 20,000 30,000 30,000 80,000
18
 บ้านนาโป่งโพน
710852 82 ขนาดเล็ก 0 61,000 24,000 85,000
19
 บ้านโนนกาหลง
710624 282 ขนาดกลาง 39,240 35,760 0 75,000
20
 บ้านคำบง
710841 22 ขนาดเล็ก 19,840 24,960 7,500 52,300
21
 บ้านปากบุ่ง
710925 62 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
22
 บ้านหนองหอย
710826 43 ขนาดเล็ก 61,600 7,400 0 69,000
23
 บ้านทรายมูล
267 ขนาดกลาง 17,010 21,240 36,750 75,000
24
 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์)
710922 316 ขนาดใหญ่ 57,000 18,000 0 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 660,960 763,854 379,486 1,804,300

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net