ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี ปี 2558
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่ โรงเรียน รหัส OBEC จำนวนนักเรียน ขนาดร.ร. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัว สถานที่ประกอบอาหาร (โรงครัว) สถานที่รับประทานอาหาร (โต๊ะ,เก้าอี้) รวมเงิน
1
 บ้านชำแระกลาง
530320 301 ขนาดใหญ่ 0 28,750 46,250 75,000
2
 บ้านติ้ว
530559 103 ขนาดเล็ก 0 0 85,000 85,000
3
 บ้านหัวช้าง
530567 106 ขนาดเล็ก 0 84,900 0 84,900
4
 บ้านบัลลังก์
530535 114 ขนาดเล็ก 85,000 0 0 85,000
5
 บ้านปุดเนียม
530566 52 ขนาดเล็ก 0 0 84,900 84,900
6
 บ้านหลัก
530280 63 ขนาดเล็ก 15,720 16,330 52,950 85,000
7
 บ้านผือ
530558 123 ขนาดกลาง 0 29,790 45,210 75,000
8
 ชุมชนบ้านหัวเสือ
530302 195 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
9
 บ้านตรอย
530291 74 ขนาดเล็ก 12,580 72,420 0 85,000
10
 บ้านแขว
530313 202 ขนาดกลาง 0 14,000 61,000 75,000
11
 บ้านพราน
530557 58 ขนาดเล็ก 0 0 84,500 84,500
12
 บ้านขามหนองครอง
530525 55 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
13
 บ้านทุ่งหลวง
530787 142 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
14
 บ้านสลักได
530580 35 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
15
 บ้านหว้าน
530550 80 ขนาดเล็ก 0 79,000 0 79,000
16
 บ้านกันจาน
530264 210 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
17
 บ้านบัวบก
530275 61 ขนาดเล็ก 0 55,000 30,000 85,000
18
 บ้านปรือใหญ่
530278 545 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
19
 บ้านกะดึ
530527 103 ขนาดเล็ก 16,800 68,200 0 85,000
20
 บ้านโสน
530295 214 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
21
 บ้านหนองระเยียว
530591 701 ขนาดใหญ่ 0 27,900 47,100 75,000
22
 บ้านดู่
328 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
23
 บ้านสามขา
530531 82 ขนาดเล็ก 42,500 0 42,500 85,000
24
 บ้านขี้นาค
530515 230 ขนาดกลาง 14,800 59,800 0 74,600
25
 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
530292 165 ขนาดกลาง 20,620 54,380 0 75,000
26
 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)
530323 110 ขนาดเล็ก 0 0 82,490 82,490
27
 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)
530575 148 ขนาดกลาง 0 30,000 20,000 50,000
28
 บ้านโพง
530288 103 ขนาดเล็ก 0 0 85,000 85,000
29
 บ้านหว้า
530532 107 ขนาดเล็ก 0 85,000 0 85,000
30
 บ้านตาเปียง
530548 271 ขนาดกลาง 0 75,000 0 75,000
31
 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)
530297 227 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
32
 บ้านสนาย
530507 132 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
33
 บ้านตาโสม
530768 103 ขนาดเล็ก 0 12,070 72,930 85,000
34
 บ้านคอกหนองไพร
530555 114 ขนาดเล็ก 0 40,000 41,250 81,250
35
 อนุบาลไพรบึง
530553 498 ขนาดใหญ่ 40,000 0 35,000 75,000
36
 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
530777 67 ขนาดเล็ก 0 57,700 0 57,700
37
 บ้านปรือคัน
530277 389 ขนาดใหญ่ 0 75,000 0 75,000
38
 บ้านสวาย
530298 328 ขนาดใหญ่ 0 0 75,000 75,000
39
 หนองอารีพิทยา
530589 159 ขนาดกลาง 0 74,300 0 74,300
40
 บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
530784 131 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
41
 บ้านลุมพุกคลองแก้ว
530765 390 ขนาดใหญ่ 75,000 0 0 75,000
42
 บ้านไฮเลิง
530549 151 ขนาดกลาง 43,100 31,900 0 75,000
43
 บ้านเคาะสนวนสามัคคี
530293 266 ขนาดกลาง 0 0 75,000 75,000
44
 บ้านชำแระ
530569 97 ขนาดเล็ก 0 0 85,000 85,000
45
 บ้านปราสาท
530241 398 ขนาดใหญ่ 0 35,000 40,000 75,000
46
 บ้านเค็ง
530255 161 ขนาดกลาง 0 6,300 68,700 75,000
รวมเงินทั้งสิ้น 366,120 1,582,740 1,634,780 3,583,640

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net