โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.จันทราราษฎร์ 18239
 2.ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 18226
 3.ชุมชนบ้านดอนโม่ 18273
 4.ชุมชนวัดเนินม่วง 18247
 5.บ้านคลองน้ำโจน 18302
 6.บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 18307
 7.บ้านคลองม่วง 18314
 8.บ้านคลองสมบูรณ์ 18319
 9.บ้านคลองสำราญ 18312
 10.บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 18321
 11.บ้านคลองไทร 18292
 12.บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 18331
 13.บ้านงิ้วแบ้ 18196
 14.บ้านชุมม่วง 18323
 15.บ้านดงคู้ 18197
 16.บ้านดงสีเสียด 18272
 17.บ้านดอนกระดูกเนื้อ 18276
 18.บ้านดอนจังหัน 18238
 19.บ้านดอนพลอง 18264
 20.บ้านตลิ่งสูงสามัคคี 18322
 21.บ้านตลุกข่อยน้ำ 18288
 22.บ้านตะกรุด 18310
 23.บ้านตะเคียนงาม 18311
 24.บ้านตะแบกงาม 18309
 25.บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 18332
 26.บ้านท่าตะโก 18267
 27.บ้านท่ามะกรูด 18318
 28.บ้านทุ่งตัน 18243
 29.บ้านทุ่งท่าเสา 18191
 30.บ้านทุ่งรวงทอง 18290
 31.บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 18254
 32.บ้านบ่อกะปุง 18245
 33.บ้านบึงราษฎร์ 18215
 34.บ้านบึงหล่ม 18244
 35.บ้านบุรีรัมย์ 18269
 36.บ้านปางขนุน 18297
 37.บ้านปางงู 18327
 38.บ้านปางสวรรค์ 18328
 39.บ้านปางสุด 18294
 40.บ้านพนาสวรรค์ 18320
 41.บ้านมาบแก 18253
 42.บ้านยอดห้วยแก้ว 18300
 43.บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 18333
 44.บ้านยุบใหญ่ 18299
 45.บ้านลานตะแบก 18305
 46.บ้านวังชุมพร 18289
 47.บ้านวังซ่าน 18313
 48.บ้านวังน้ำขาว 18287
 49.บ้านวังยิ้มแย้ม 18279
 50.บ้านวังสำราญ 18262
 51.บ้านวังหิน 18284
 52.บ้านศรีทอง 18286
 53.บ้านศรีไกรลาศ 18283
 54.บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 18265
 55.บ้านสะเดาซ้าย 18285
 56.บ้านหนองคล้า 18195
 57.บ้านหนองจิก 18326
 58.บ้านหนองจิกรี 18271
 59.บ้านหนองชำนาญ 18270
 60.บ้านหนองนมวัว 18278
 61.บ้านหนองน้ำเขียว 18209
 62.บ้านหนองน้ำแดง 18251
 63.บ้านหนองบอนใต้ 18242
 64.บ้านหนองละมาน 18193
 65.บ้านหนองเจ็ดหาบ 18198
 66.บ้านหนองเสือ 18227
 67.บ้านหนองแฟบ 18249
 68.บ้านหนองไม้ 18301
 69.บ้านหินดาด 18293
 70.บ้านเขาจั๊กจั่น 18325
 71.บ้านเขาแม่กระทู้ 18306
 72.บ้านเทพมงคลทอง 18303
 73.บ้านเนินใหม่ 18291
 74.บ้านเปราะ 18308
 75.บ้านโคกกว้าง 18229
 76.บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 18268
 77.บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 18221
 78.บ้านใหม่ศรีนคร 18296
 79.บ้านไทรทองสามัคคี 18250
 80.บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 18304
 81.ราษฎร์ร่วมสามัคคี 18219
 82.วัดคลองจินดา 18231
 83.วัดคลองธรรม 18224
 84.วัดคลองสองหน่อ 18205
 85.วัดคลองสาลี 18258
 86.วัดจันทร์ทอง 18206
 87.วัดจิกลาด 18230
 88.วัดดงหนองหลวง 18281
 89.วัดด่านช้าง 18190
 90.วัดตาสังใต้ 18207
 91.วัดท่างิ้ว 18208
 92.วัดท่าแรต 18234
 93.วัดธรรมจริยาวาส 18225
 94.วัดธรรมรักขิตาราม 18200
 95.วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 18211
 96.วัดบ้านคลอง 18236
 97.วัดบ้านพลัง 18222
 98.วัดบ้านวัง 18203
 99.วัดบ้านวังดินดาด ยุบแล้ว DELETE 18263
 100.วัดบ้านแดน 18217
 101.วัดบ้านไผ่ 18204
 102.วัดบ้านไร่ 18246
 103.วัดประสาทวิถี 18212
 104.วัดมงคลสถิตย์ 18214
 105.วัดมาบมะขาม 18188
 106.วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 18192
 107.วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 18259
 108.วัดวิมลประชาราษฎร์ 18235
 109.วัดวิวิตตาราม 18213
 110.วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 18280
 111.วัดศรัทธาราม ยุบแล้ว DELETE 18189
 112.วัดศรีกัลยานุสรณ์ 18315
 113.วัดสระแก้ว 18274
 114.วัดสวนขวัญ 18275
 115.วัดสวนหลวง 18248
 116.วัดสังขสุทธาวาส 18202
 117.วัดสังฆวิถี 18241
 118.วัดหนองกรด 18223
 119.วัดหนองกระทุ่ม 18255
 120.วัดหนองตางู 18228
 121.วัดหนองปลาไหล 18194
 122.วัดหนองมะขาม 18220
 123.วัดหนองยาว 18282
 124.วัดหนองไร่ 18240
 125.วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 18232
 126.วัดอ่างทอง 18237
 127.วัดเกาะเปา 18261
 128.วัดเขาสมุก 18277
 129.วัดเขาห้วยลุง 18218
 130.วัดเจริญผล 18187
 131.วัดเทพสถาพร 18216
 132.วัดแหลมทองธรรมจักร 18256
 133.วัดโพธิ์ขวัญ 18199
 134.วัดใหม่สามัคคี 18266
 135.สวนป่าแม่กะสี 18317
 136.สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 18298
 137.หัดไทยวิทยาอุทิศ 18233
 138.อนุบาลชุมตาบง 18324
 139.อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 18210
 140.อนุบาลบรรพพิสัย ยุบแล้ว DELETE 30665
 141.อนุบาลลาดยาว 18257
 142.อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 18295
 143.อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 18316
 144.เขาหินกราวประชาสรรค์ 18329
 145.โรงเรียนบ้านปางชัย 18330
 146.ไตรประชาสามัคคี 18260
 147.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 18252
 148.ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 18201

Powered By www.thaieducation.net