โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 3189
 2.ชุมชนบ้านหลุมรัง 3152
 3.บ้านกรับใหญ่ 3187
 4.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 3169
 5.บ้านช่องด่าน 3127
 6.บ้านชุมนุมพระ 3188
 7.บ้านตรอกสะเดา 3185
 8.บ้านตลุงเหนือ 3175
 9.บ้านท่าว้า 3137
 10.บ้านทุ่งกระบ่ำ 3158
 11.บ้านทุ่งโป่ง 3205
 12.บ้านน้ำคลุ้ง 3198
 13.บ้านน้ำลาด 3157
 14.บ้านน้ำโจน 3174
 15.บ้านบะลังกา 3183
 16.บ้านบึงหัวแหวน 3134
 17.บ้านพยอมงาม 3212
 18.บ้านพรหมณี 3180
 19.บ้านพุบอน 3164
 20.บ้านพุพรหม 3142
 21.บ้านพุรวก ยุบแล้ว DELETE 30841
 22.บ้านยางสูง 3155
 23.บ้านรางขาม 3147
 24.บ้านรางพยอม 3167
 25.บ้านลําอีซู 3150
 26.บ้านวังด้ง 3141
 27.บ้านวังใหญ่ 3128
 28.บ้านสระเตยพัฒนา 3194
 29.บ้านสามยอด 3131
 30.บ้านหนองกระทุ่ม 3144
 31.บ้านหนองกร่าง 3217
 32.บ้านหนองกะหนาก 3184
 33.บ้านหนองกุ่ม 3145
 34.บ้านหนองขอน 3204
 35.บ้านหนองขอนเทพพนม 3213
 36.บ้านหนองงูเห่า 3191
 37.บ้านหนองจั่น 3171
 38.บ้านหนองตาก้าย 3178
 39.บ้านหนองตาเดช 3211
 40.บ้านหนองนกแก้ว 3168
 41.บ้านหนองประดู่ 3173
 42.บ้านหนองปรือ 3177
 43.บ้านหนองปลาไหล 3215
 44.บ้านหนองปลิง 3179
 45.บ้านหนองผักแว่น 3199
 46.บ้านหนองผือ 3166
 47.บ้านหนองม่วง 3196
 48.บ้านหนองมะสัง 3186
 49.บ้านหนองย่างช้าง 3136
 50.บ้านหนองรี 3148
 51.บ้านหนองสาหร่าย 3210
 52.บ้านหนองสําโรง 3151
 53.บ้านหนองหมู 3153
 54.บ้านหนองหว้า 3126
 55.บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) 3139
 56.บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 3161
 57.บ้านหนองเข้ 3129
 58.บ้านหนองเค็ด 3170
 59.บ้านหนองเตียน 3132
 60.บ้านหนองแกประชาสรรค์ 3216
 61.บ้านหนองแกใน 3149
 62.บ้านหนองแสลบ 3163
 63.บ้านหนองโพธิ์ 3133
 64.บ้านหนองโสน 3197
 65.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 3182
 66.บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 3207
 67.บ้านหนองไก่ต่อ 3195
 68.บ้านหนองไก่เหลือง 3172
 69.บ้านหนองไผ่ล้อม 3192
 70.บ้านหลังเขา 3138
 71.บ้านห้วยหวาย 3214
 72.บ้านเขานางสางหัว 3165
 73.บ้านเขามุสิ 3209
 74.บ้านเขาหินตั้ง 3200
 75.บ้านเขาแดง 3130
 76.บ้านเขาแหลม 3202
 77.บ้านเสาหงส์ 3140
 78.บ้านโป่งไหม 3176
 79.บ้านไร่เจริญ 3156
 80.ประชาพัฒนา 3181
 81.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 3201
 82.ราษฎร์บํารุงธรรม 3160
 83.วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3143
 84.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 3146
 85.วัดหนองไม้เอื้อย 3208
 86.วัดใหม่ภูมิเจริญ 3193
 87.หมู่บ้านป่าไม้ 3159
 88.อนุบาลบ่อพลอย 3135
 89.อนุบาลวัดเลาขวัญ 3162
 90.อนุบาลหนองปรือ 3203
 91.เขาวงพระจันทร์ 3190
 92.เสรี-สมใจ 3206
 93.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 3154

Powered By www.thaieducation.net