โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 17489
 2.จุฬาภรณ์พิชญาคาร 17376
 3.ฉวาง 17343
 4.ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 17528
 5.ชุมชนบ้านปากเสียว 17379
 6.ชุมชนบ้านสี่แยก 17442
 7.ชุมชนบ้านหน้าเขา 17466
 8.ชุมชนบ้านไทรห้อง 17403
 9.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 17372
 10.ชุมชนวัดสำโรง 17427
 11.ชุมชนวัดสุวรรณาราม 17371
 12.ชุมชนวัดอัมพวัน 17446
 13.ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 17502
 14.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 17538
 15.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 17539
 16.บ้านกรุงหยันใต้ 17464
 17.บ้านก่องาม 17476
 18.บ้านกันละ 17353
 19.บ้านกุยเหนือ 17525
 20.บ้านคลองกุย 17526
 21.บ้านคลองขุด 17435
 22.บ้านคลองงา 17521
 23.บ้านคลองจัง 17449
 24.บ้านคลองตูก 17391
 25.บ้านคลองปีก 17530
 26.บ้านคลองสาย 17369
 27.บ้านคลองเสาเหนือ 17494
 28.บ้านคลองโอม 17443
 29.บ้านควน 17365
 30.บ้านควนตม 17536
 31.บ้านควนประ 17493
 32.บ้านควนประชาสรรค์ 17456
 33.บ้านควนลำภู 17485
 34.บ้านควนอวดพัน 17488
 35.บ้านคอกช้าง 17426
 36.บ้านคุ้งวังวัว 17381
 37.บ้านจันดี 17527
 38.บ้านจำปา 17410
 39.บ้านชายคลอง 17416
 40.บ้านถ้ำตลอด 17430
 41.บ้านทอนวังปราง 17361
 42.บ้านทะเลสองห้อง 17453
 43.บ้านทุ่งกรวด 17480
 44.บ้านนา 17522
 45.บ้านนาตาแย้ม 17408
 46.บ้านนาตำเสา 17496
 47.บ้านนาท่อม 17461
 48.บ้านนาบอน 17447
 49.บ้านนาปราน 17537
 50.บ้านนาพรุ 17400
 51.บ้านนาพา 17515
 52.บ้านนาเกิดผล 17434
 53.บ้านนาเส 17346
 54.บ้านนาเหนือ 17384
 55.บ้านนาโพธิ์ 17445
 56.บ้านนาใหญ่ 17471
 57.บ้านน้ำตก 17431
 58.บ้านน้ำพุ 17411
 59.บ้านนิคมวังหิน 17497
 60.บ้านบนควน 17419
 61.บ้านบ่อปลา 17455
 62.บ้านบ่อมอง 17423
 63.บ้านบางตะเภา 17463
 64.บ้านบางปรน 17454
 65.บ้านบางรูป 17477
 66.บ้านปลายคลองเพรง 17363
 67.บ้านปลายรา 17519
 68.บ้านปลายเส 17517
 69.บ้านปากน้ำ 17341
 70.บ้านปากแพรก 17491
 71.บ้านพรุวง 17511
 72.บ้านพอโกบ 17462
 73.บ้านพูน 17389
 74.บ้านวังตลับ 17514
 75.บ้านวังธน 17432
 76.บ้านวังยวน 17413
 77.บ้านวังยาว 17422
 78.บ้านวังวัว 17380
 79.บ้านวังหิน 17468
 80.บ้านวังเต่า 17397
 81.บ้านสระนางมโนราห์ 17484
 82.บ้านสวน 17504
 83.บ้านสวนอาย 17362
 84.บ้านสามัคคีธรรม 17394
 85.บ้านหนองคล้า 17486
 86.บ้านหนองท่อม 17401
 87.บ้านหนองปลิง 17398
 88.บ้านหนองยาง 17439
 89.บ้านหนองหว้า 17406
 90.บ้านหนองเจ 17506
 91.บ้านหนองใหญ่ 17475
 92.บ้านหน้าเขา 17404
 93.บ้านห้วยกลาง 17374
 94.บ้านห้วยทรายขาว 17352
 95.บ้านห้วยปริก 17370
 96.บ้านห้วยรื่น 17473
 97.บ้านหาดทรายแก้ว 17356
 98.บ้านเกาะขวัญ 17509
 99.บ้านเกาะปราง 17418
 100.บ้านเกาะยวน 17420
 101.บ้านเขาตาว 17393
 102.บ้านเขาวง 17499
 103.บ้านเหนือคลอง 17385
 104.บ้านแพรกกลาง 17508
 105.บ้านโคกมะขาม 17348
 106.บ้านโคกยาง 17357
 107.บ้านโคกวัด 17467
 108.บ้านไทรงาม 17531
 109.บ้านไร่มุสลิม 17481
 110.บ้านไสยาสน์ 17503
 111.บ้านไสยูงปัก 17441
 112.บ้านไสส้าน 17395
 113.บ้านไสเตาอ้อย 17495
 114.บ้านไสโคกเกาะ 17349
 115.บ้านไสโป๊ะ 17437
 116.บ้านไสใหญ่ 17483
 117.พรรณราชลเขต 17512
 118.มหาราช ๓ 17409
 119.ราชประชานุเคราะห์ 6 17388
 120.ราชเวชพิศาล 17459
 121.ราษฎร์ประชาอุทิศ 17487
 122.วัดกะเปียด 17340
 123.วัดกะโสม 17390
 124.วัดก้างปลา 17415
 125.วัดขนาน 17474
 126.วัดคงคาเจริญ 17433
 127.วัดควน 17482
 128.วัดควนกอ 17518
 129.วัดควนชม 17414
 130.วัดควนยูง 17469
 131.วัดควนยูง 17351
 132.วัดควนสระบัว 17460
 133.วัดควนส้าน 17520
 134.วัดควนสูง 17342
 135.วัดจันดี 17534
 136.วัดถ้ำใหญ่ 17412
 137.วัดท่ายาง 17465
 138.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 17421
 139.วัดทุ่งนาใหม่ 17386
 140.วัดทุ่งส้าน 17425
 141.วัดธรรมเผด็จ 17417
 142.วัดนางเอื้อย 17373
 143.วัดนิคมคีรี 17396
 144.วัดประดิษฐาราม 17479
 145.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 17436
 146.วัดมะนาวหวาน 17523
 147.วัดมะปรางงาม 17359
 148.วัดมะเฟือง 17344
 149.วัดมังคลาราม 17382
 150.วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 17516
 151.วัดยางค้อม 17387
 152.วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 17429
 153.วัดลำนาว 17490
 154.วัดวังขรี 17424
 155.วัดวังรีบุญเลิศ 17513
 156.วัดวังหิน 17505
 157.วัดวังหีบ 17405
 158.วัดวิสุทธิวงศ์ 17478
 159.วัดศิลาราย 17428
 160.วัดสวนขัน 17532
 161.วัดสวนพิกุล 17510
 162.วัดสามัคคีนุกูล 17367
 163.วัดสุวรรณคีรี 17444
 164.วัดหนองดี 17440
 165.วัดหน้าเขา 17375
 166.วัดหลักช้าง 17535
 167.วัดหาดสูง 17355
 168.วัดเกาะสระ 17438
 169.วัดเขากลาย 17407
 170.วัดเขาโร 17399
 171.วัดเทวสิทธิ์ 17448
 172.วัดเพ็ญญาติ 17339
 173.วัดเพ็ญมิตร 17366
 174.วัดเสม็ดจวน 17457
 175.วัดโคกหาด 17364
 176.วัดโคกเมรุ 17345
 177.วัดโบราณาราม 17383
 178.วัดใหม่ 17472
 179.วัดไม้เรียง 17354
 180.สมสรร 17498
 181.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 17392
 182.สังวาลย์วิท 7 17501
 183.หมู่บ้านป่าไม้ 17452
 184.องค์การสวนยาง 1 17529
 185.องค์การสวนยาง 2 17450
 186.องค์การสวนยาง 3 17451
 187.เจริญรัชต์ภาคย์ 17500
 188.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17492
 189.ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 17507

Powered By www.thaieducation.net