โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตาก เขต 2
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.กลาโหมราชเสนา 8541
 2.ขุนห้วยบ้านรุ่ง 8647
 3.ชุมชนบ้านท่าสองยาง 8558
 4.ชุมชนบ้านพบพระ 8627
 5.ชุมชนบ้านอุ้มผาง 8650
 6.ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 8602
 7.ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 8547
 8.ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง 8563
 9.ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 8608
 10.ญาณวิศิษฎ์ 8591
 11.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู 8636
 12.ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา 8557
 13.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 8642
 14.ธรรมวัตร (วัดดอนมูล) ยุบแล้ว DELETE 30829
 15.บ้านกล้อทอ 8640
 16.บ้านขะเนจื้อ 8540
 17.บ้านขุนห้วยช่องแคบ 8625
 18.บ้านขุนห้วยนกแล 8543
 19.บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 8564
 20.บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 8555
 21.บ้านค้างภิบาล 8587
 22.บ้านจกปก 8538
 23.บ้านช่องแคบ 8624
 24.บ้านต้นผึ้ง 8552
 25.บ้านถ้ำผาโด้ 8655
 26.บ้านท่าอาจ 8583
 27.บ้านทีกะเป่อ 8626
 28.บ้านทุ่งถ้ำ 8560
 29.บ้านทุ่งมะขามป้อม 8544
 30.บ้านธงชัย 8581
 31.บ้านน้ำดิบ 8601
 32.บ้านน้ำหอม 8551
 33.บ้านนุเซะโปล้ 8641
 34.บ้านปรอผาโด้ 8644
 35.บ้านป่าคาใหม่ 8619
 36.บ้านปางส้าน 8578
 37.บ้านป่าไร่ 8536
 38.บ้านป่าไร่เหนือ 8542
 39.บ้านปูเต้อ 8605
 40.บ้านปูแป้ 8590
 41.บ้านพะละ 8539
 42.บ้านพะเด๊ะ 8589
 43.บ้านม่วงเจริญราษฎร์ ยุบแล้ว DELETE 30866
 44.บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 8594
 45.บ้านมอเกอ 8635
 46.บ้านยะพอ 8637
 47.บ้านร่มเกล้า 2 8616
 48.บ้านร่มเกล้า 3 8617
 49.บ้านร่มเกล้า 4 8618
 50.บ้านวังตะเคียน 8584
 51.บ้านวังผา 8546
 52.บ้านวาเล่ย์ 8634
 53.บ้านสันป่าไร่ 8545
 54.บ้านสามหมื่น 8556
 55.บ้านหนองบัว 8576
 56.บ้านหนองหลวง 8648
 57.บ้านหมื่นฤาชัย 8628
 58.บ้านห้วยกะโหลก 8612
 59.บ้านห้วยนกกก 8574
 60.บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี 8573
 61.บ้านห้วยนกแล 8554
 62.บ้านห้วยบง 8549
 63.บ้านห้วยปลาหลด 8580
 64.บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ 8654
 65.บ้านห้วยม่วง 8582
 66.บ้านห้วยหินฝน 8613
 67.บ้านห้วยโป่ง 8550
 68.บ้านห้วยไม้แป้น 8596
 69.บ้านหัวฝาย 8586
 70.บ้านอู่หู่ 8562
 71.บ้านเจดีย์โคะ 8595
 72.บ้านเซอทะ 8649
 73.บ้านแม่กลองน้อย 8646
 74.บ้านแม่กลองเก่า 8639
 75.บ้านแม่กลองใหม่ 8638
 76.บ้านแม่กาษา 8600
 77.บ้านแม่กื้ดสามท่า 8599
 78.บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 8598
 79.บ้านแม่กุหลวง 8604
 80.บ้านแม่กุเหนือ 8603
 81.บ้านแม่จวาง 8656
 82.บ้านแม่จะเราสองแคว 8548
 83.บ้านแม่ตาว 8585
 84.บ้านแม่ตาวแพะ 8606
 85.บ้านแม่ตาวใต้ 8607
 86.บ้านแม่ตาวใหม่ 8588
 87.บ้านแม่ตื่น 8559
 88.บ้านแม่ปะ 8609
 89.บ้านแม่ปะเหนือ 8610
 90.บ้านแม่ปะใต้ 8611
 91.บ้านแม่พลู 8577
 92.บ้านแม่ระมาดน้อย 8537
 93.บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 8553
 94.บ้านแม่ระเมิง 8568
 95.บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ 8569
 96.บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 8643
 97.บ้านแม่ละเมา 8593
 98.บ้านแม่วะหลวง 8565
 99.บ้านแม่สละ 8572
 100.บ้านแม่สละเหนือ 8570
 101.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 8567
 102.บ้านแม่อมกิ 8566
 103.บ้านแม่ออกผารู 8571
 104.บ้านแม่อุสุวิทยา 8575
 105.บ้านแม่โกนเกน 8597
 106.บ้านแม่โพ 8561
 107.บ้านไชยสถาน ยุบแล้ว DELETE 30867
 108.บ้านไม้กะพง 8645
 109.ป่าไม้อุทิศ 4 8615
 110.รวมไทยพัฒนา 1 8630
 111.รวมไทยพัฒนา 2 8631
 112.รวมไทยพัฒนา 3 8620
 113.รวมไทยพัฒนา 4 8632
 114.รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี 8652
 115.รวมไทยพัฒนา 5 8633
 116.รวมไทยพัฒนา 6 8622
 117.วัดสว่างอารมณ์ 8592
 118.สามัคคีวิทยา 8651
 119.ห้วยน้ำนักวิทยา 8629
 120.อรุณเมธา 8623
 121.แม่สอด 8614
 122.ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) 8579
 123.ไทยราษฎร์คีรี 8621
 124.ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย 8653

Powered By www.thaieducation.net