โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.กันกงบ้านลี่สามัคคี 6221
 2.จอมแก้ววิทยา 6245
 3.จัตุรัสวิทยานุกูล 6204
 4.ชุมชนชวนวิทยา 6259
 5.ชุมชนบัวบานสามัคคี 6238
 6.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 6300
 7.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 6271
 8.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 6352
 9.ชุมชนบ้านห้วยแย้ 6304
 10.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 6270
 11.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 6233
 12.ซับถาวรพัฒนา 6340
 13.ซับมงคลวิทยา 6338
 14.ซับใหญ่วิทยาคม 6374
 15.ดอนเปล้าศึกษา 6369
 16.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 6365
 17.บ้านกลอยสามัคคี 6268
 18.บ้านกุดตาลาด 6255
 19.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 6198
 20.บ้านกุดแคนสามัคคี ยุบแล้ว DELETE 30871
 21.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 6277
 22.บ้านขามราษฎร์นุกูล 6210
 23.บ้านขี้เหล็ก 6360
 24.บ้านงิ้ว 6215
 25.บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 6241
 26.บ้านช่องสำราญ 6348
 27.บ้านซับยาง 6249
 28.บ้านซับหมี 6343
 29.บ้านซับเจริญสุข 6375
 30.บ้านซับใหม่ 6382
 31.บ้านซับไทร 6349
 32.บ้านดงลาน 6347
 33.บ้านดอนกอก 6286
 34.บ้านดอนละนาม 6219
 35.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 6199
 36.บ้านตลุกคูณพัฒนา 6379
 37.บ้านตะลอมไผ่ 6282
 38.บ้านตาล 6264
 39.บ้านทองคำพิงวิทยา 6273
 40.บ้านท่ากูบ 6385
 41.บ้านทามจาน 6237
 42.บ้านท่าศิลา 6296
 43.บ้านท่าแตง 6201
 44.บ้านท่าโป่ง 6292
 45.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 6293
 46.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา 6209
 47.บ้านนา 6213
 48.บ้านนาประชาสัมพันธ์ 6312
 49.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 6316
 50.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 6310
 51.บ้านน้ำลาด 6311
 52.บ้านบะเสียว 6372
 53.บ้านบุ่งเวียนวิทยา 6336
 54.บ้านบุฉนวน 6377
 55.บ้านประดู่งาม 6351
 56.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 6257
 57.บ้านปากค่ายช่องแมว 6302
 58.บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 6231
 59.บ้านมะเกลือโนนทอง 6205
 60.บ้านยางเกี่ยวแฝก 6342
 61.บ้านยางเครือ 6229
 62.บ้านยางเตี้ยโคกรัง 6350
 63.บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 6345
 64.บ้านร่วมมิตร 6200
 65.บ้านร้านหญ้า 6230
 66.บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 6216
 67.บ้านละหานค่าย 6281
 68.บ้านวังกะทะ 6288
 69.บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 6294
 70.บ้านวังกุง 6383
 71.บ้านวังขอนสัก 6387
 72.บ้านวังคมคาย 6357
 73.บ้านวังตะเฆ่ 6287
 74.บ้านวังตาท้าว 6313
 75.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 6355
 76.บ้านวังตาเทพ 6322
 77.บ้านวังพง 6376
 78.บ้านวังมน 6339
 79.บ้านวังอ้ายคง 6320
 80.บ้านวังอ้ายจีด 6290
 81.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 6197
 82.บ้านศิลาทอง 6335
 83.บ้านส้มป่อย 6223
 84.บ้านสระสี่เหลี่ยม 6208
 85.บ้านสะพานยาว 6334
 86.บ้านสะพานหิน 6331
 87.บ้านสามหลักพัฒนา 6364
 88.บ้านสำนักตูมกา 6291
 89.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 6295
 90.บ้านสำโรงโคก 6203
 91.บ้านหนองกองแก้ว 6305
 92.บ้านหนองขาม 6361
 93.บ้านหนองจะบก 6353
 94.บ้านหนองจาน 6283
 95.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 6373
 96.บ้านหนองดง 6278
 97.บ้านหนองดินดำ 6359
 98.บ้านหนองตอ 6368
 99.บ้านหนองตะครอง 6250
 100.บ้านหนองตะไก้ 6258
 101.บ้านหนองตานา 6297
 102.บ้านหนองนกเขียน 6381
 103.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 6243
 104.บ้านหนองบัวใหญ่ 6240
 105.บ้านหนองผักชี 6371
 106.บ้านหนองผักแว่น 6272
 107.บ้านหนองม่วง 6225
 108.บ้านหนองลุมพุก 6234
 109.บ้านหนองลูกช้าง 6214
 110.บ้านหนองหญ้าข้าวนก 6218
 111.บ้านหนองอีหล่อ 6266
 112.บ้านหนองแขม 6362
 113.บ้านหนองโจด 6303
 114.บ้านหนองโดน 6228
 115.บ้านหนองโสน 6236
 116.บ้านหนองใหญ่ 6326
 117.บ้านหนองไผ่ล้อม 6242
 118.บ้านหลักศิลา ยุบแล้ว DELETE 30948
 119.บ้านหลุบงิ้ว 6207
 120.บ้านห้วย 6227
 121.บ้านห้วยทราย 6262
 122.บ้านห้วยบง 6226
 123.บ้านห้วยยาง 6217
 124.บ้านห้วยยางดี 6306
 125.บ้านห้วยเกตุ 6344
 126.บ้านห้วยไฮ 6307
 127.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 6263
 128.บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 6289
 129.บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 6315
 130.บ้านหัวหนอง 6301
 131.บ้านเกาะมะนาว 6244
 132.บ้านเขื่อนลั่น 6380
 133.บ้านเดื่อ 6202
 134.บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 6329
 135.บ้านเสลาประชารัฐ 6260
 136.บ้านเสลี่ยงทอง 6314
 137.บ้านแจ้งใหญ่ 6308
 138.บ้านโกรกกุลา 6363
 139.บ้านโคกกระเบื้องไห 6325
 140.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 6248
 141.บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 6267
 142.บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 6284
 143.บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 6318
 144.บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 6252
 145.บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 6274
 146.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 6222
 147.บ้านโคกแสว 6280
 148.บ้านโคกโต่งโต้น 6239
 149.บ้านโคกไค 6341
 150.บ้านโนนคร้อ 6211
 151.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 6220
 152.บ้านโนนฝาย 6232
 153.บ้านโนนมะกอกงาม 6354
 154.บ้านโนนสวรรค์ 6328
 155.บ้านโนนสะอาด 6378
 156.บ้านโนนสำราญ 6327
 157.บ้านโนนเชือก 6224
 158.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 6333
 159.บ้านโป่งนกพิทยา 6332
 160.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 6330
 161.บ้านโป่งเกต 6386
 162.บ้านโปร่งมีชัย 6254
 163.บ้านโสกคร้อ 6370
 164.บ้านโสกปลาดุก 6298
 165.บ้านโสกรวกหนองซึก 6235
 166.บ้านใหม่นาดี 6212
 167.บ้านใหม่สามัคคี 6309
 168.บ้านไทรงาม 6337
 169.บ้านไร่พัฒนา 6324
 170.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 6366
 171.ปากจาบวิทยา 6251
 172.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 6299
 173.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 6358
 174.รังงามวิทยา 6367
 175.วังกะอาม 6265
 176.วังโพธิ์สว่างศิลป์ 6323
 177.วังใหม่พัฒนา 6321
 178.หนองกกสามัคคี 6269
 179.หนองประดู่วิทยา 6279
 180.หัวสระวิทยา 6275
 181.หินตั้งพิทยากร 6261
 182.หินฝนวิทยาคม 6317
 183.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 ยุบแล้ว DELETE 30949
 184.อนุบาลเทพสถิต 6346
 185.ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 6319
 186.เขาดินพิทยารักษ์ 6276
 187.โคกสำราญราษฎร์อำนวย 6247
 188.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 6253
 189.โคกเพชรวิทยาคาร 6246
 190.โคกเริงรมย์ศิลปาคาร 6256
 191.โป่งขุนเพชร 6285

Powered By www.thaieducation.net