โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.ปัตตานี เขต 2
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1.ชุมชนบ้านต้นสน 15091
 2.ชุมชนบ้านบือแนปีแน 15106
 3.ชุมชนบ้านพงสตา 15121
 4.ชุมชนบ้านสะนอ 15146
 5.ชุมชนบ้านเมืองยอน 15058
 6.ชุมชนวัดอัมพวนาราม 15119
 7.ต้นพิกุล 15132
 8.ตลาดนัดต้นมะขาม 15117
 9.ตลาดนัดบาซาเอ 15110
 10.ตลาดปรีกี 15076
 11.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 14892
 12.บ้านกระหวะ 15016
 13.บ้านกระเสาะ 15012
 14.บ้านกระโด 15079
 15.บ้านกรือเซะ 15125
 16.บ้านกาแลสะนอ 15095
 17.บ้านกูบังบาเดาะ 15069
 18.บ้านกูวิง 15071
 19.บ้านคลองช้าง 14991
 20.บ้านคลองช้าง 15024
 21.บ้านคลองทราย 15168
 22.บ้านคลองหิน 15003
 23.บ้านควนประ 14997
 24.บ้านควนลังงา 14886
 25.บ้านควนลาแม 14992
 26.บ้านควนหยี 15038
 27.บ้านควนแตน 14896
 28.บ้านควนแปลงงู 15152
 29.บ้านควนโนรี 14872
 30.บ้านคางา 15147
 31.บ้านคูระ 15157
 32.บ้านชะเมา 14994
 33.บ้านดอนเค็ด 15009
 34.บ้านด่าน 15053
 35.บ้านดูวา 15031
 36.บ้านต้นทุเรียน 15123
 37.บ้านต้นแซะ 15115
 38.บ้านต้นโตนด 15148
 39.บ้านตรัง 15026
 40.บ้านตันหยง 15160
 41.บ้านตุปะ 14873
 42.บ้านถนน 15033
 43.บ้านท่าคลอง 14878
 44.บ้านท่าเรือ 14895
 45.บ้านทุ่งยาว 14879
 46.บ้านนาค้อกลาง 15008
 47.บ้านนาค้อเหนือ 15007
 48.บ้านนาค้อใต้ 15010
 49.บ้านนาประดู่ 14996
 50.บ้านนาเกตุ 14904
 51.บ้านน้ำใส 15060
 52.บ้านบราโอ 15104
 53.บ้านบราโอ (สาขากูนิง) 15100
 54.บ้านบากง 15142
 55.บ้านบาตะกูโบ 15075
 56.บ้านบาละแต 15055
 57.บ้านบาเงง 15005
 58.บ้านบาโง 15045
 59.บ้านบาโงฆาดิง 14993
 60.บ้านบินยา 15094
 61.บ้านบูดน 15043
 62.บ้านบูเกะกุง 15064
 63.บ้านบูโกะ 15102
 64.บ้านประจัน 15108
 65.บ้านปลักปรือ 15156
 66.บ้านปานัน 15047
 67.บ้านป่าบอน 15006
 68.บ้านปาลัส 15051
 69.บ้านป่าไร่ 14874
 70.บ้านม่วงเตี้ย 15154
 71.บ้านมะหุด 15036
 72.บ้านยางแดง 14998
 73.บ้านระแว้ง 15130
 74.บ้านราวอ 15018
 75.บ้านล้อแตก 15001
 76.บ้านละหารยามู 15083
 77.บ้านลางสาด 15014
 78.บ้านวังกว้าง 15150
 79.บ้านศาลาสอง 15136
 80.บ้านสมาหอ 15073
 81.บ้านสะกำ 15066
 82.บ้านสามยอด 14877
 83.บ้านสายชล 15080
 84.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 15085
 85.บ้านสิเดะ 15138
 86.บ้านอาโห 15144
 87.บ้านอินทนิล 15089
 88.บ้านอีบุ๊ 15140
 89.บ้านเกาะจัน 15022
 90.บ้านเกาะตา 14902
 91.บ้านเขาวัง 15028
 92.บ้านเจาะบาแน 15062
 93.บ้านแขนท้าว 15020
 94.บ้านโคกขี้เหล็ก 15087
 95.บ้านโคกต้นสะตอ 14880
 96.บ้านโคกเหรียง 15165
 97.บ้านโคกโพธิ์ 14876
 98.บ้านโผงโผง 15004
 99.มายอ (สถิตย์ภูผา) 15049
 100.วัดทรายขาว 14890
 101.วัดธนาภิมุข 15002
 102.วัดนาประดู่ 14995
 103.วัดนิคมสถิต 14999
 104.วัดบันลือคชาวาส 14882
 105.วัดบุพนิมิต 15163
 106.วัดป่าสวย 15167
 107.วัดภมรคติวัน 14875
 108.วัดมะกรูด 15011
 109.วัดสุนทรวารี 15000
 110.วัดอรัญวาสิการาม 14900
 111.วัดเกาะหวาย 15134
 112.วัดโคกหญ้าคา 15098
 113.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 14898
 114.อนุบาลยะรัง 15127
 115.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 15112

Powered By www.thaieducation.net