โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (20 บาท) ปีงบประมาณ 2561 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
food20_report_plubon_ckt2561.php?YEAR=2018§ion_id=7&f=2
โรงเรียน    
 1. นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 20154
 2. บ้านวังยาว 20166
 3.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 20184
 4.บ้านกกเชียง 20192
 5.บ้านกล้วย 20170
 6.บ้านดงเชือก 20234
 7.บ้านดงเสลา 20193
 8.บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 20292
 9.บ้านทับกระดาษ 20148
 10.บ้านทับละคร 20161
 11.บ้านทัพตาแทน 20245
 12.บ้านทัพหลวง 20247
 13.บ้านทุ่งนาตาปิ่น 20142
 14.บ้านทุ่งมะกอก 20194
 15.บ้านทุ่งหนองแก้ว 20253
 16.บ้านทุ่งใหญ่ 20206
 17.บ้านปากดง 20118
 18.บ้านพุน้ำร้อน 20127
 19.บ้านพุบ่องป่าขี 20189
 20.บ้านมาบพะยอม 20277
 21.บ้านรังงาม 20155
 22.บ้านราษฎร์บำรุง 20255
 23.บ้านละว้าวังควาย 20163
 24.บ้านลาด 20085
 25.บ้านวังน้ำเขียว 20132
 26.บ้านสระบัวก่ำ 20181
 27.บ้านสระเตย 20237
 28.บ้านหนองกระดี่ 20151
 29.บ้านหนองกระถิน 20250
 30.บ้านหนองขาม 20260
 31.บ้านหนองจิกยาว 20264
 32.บ้านหนองตาแก้ว 20064
 33.บ้านหนองนา 20108
 34.บ้านหนองบัวทอง 20198
 35.บ้านหนองผือ 20129
 36.บ้านหนองยาว 20186
 37.บ้านหนองราชวัตร 20271
 38.บ้านหนองสำโรง 20279
 39.บ้านหนองห้าง 20262
 40.บ้านหนองหิน 20112
 41.บ้านหนองอิงพิง 20109
 42.บ้านหนองอุโลก 20172
 43.บ้านหนองแขม 20204
 44.บ้านหนองแหน 20257
 45.บ้านหนองโก 20290
 46.บ้านห้วยหินดำ 20169
 47.บ้านเขาดิน 20077
 48.บ้านแจงงาม 20240
 49.บ้านแหลมสะแก 20069
 50.บ้านโป่งคอม 20128
 51.บ้านใหม่กิโล 8 20177
 52.บ้านใหม่ไร่อ้อย 20266
 53.บ้านไผ่สีทอง 20195
 54.พัฒนาปากน้ำ 20093
 55.วัดกกตาด 20188
 56.วัดกกเต็น 20191
 57.วัดกร่างสามยอด 20058
 58.วัดกาบบัว 20053
 59.วัดกำมะเชียร 20060
 60.วัดกุ่มโคก 20076
 61.วัดคลองขอม 20211
 62.วัดคอกช้าง 20196
 63.วัดคูเมือง 20072
 64.วัดฉวาก 20114
 65.วัดดงพิกุล 20100
 66.วัดดอนตาล 20124
 67.วัดดอนประดู่ 20135
 68.วัดดอนสำโรง 20287
 69.วัดดอนไร่ 20226
 70.วัดด่านช้าง 20140
 71.วัดทับผึ้งน้อย 20159
 72.วัดท่าทอง 20087
 73.วัดท่ามะนาว 20103
 74.วัดท่าเตียน 20067
 75.วัดทุ่งกฐิน 20082
 76.วัดทุ่งแฝก 20207
 77.วัดนางบวช 20078
 78.วัดนางพิมพ์ 20208
 79.วัดน้ำพุ 20122
 80.วัดบ่อกรุ 20081
 81.วัดบัลลังก์ 20285
 82.วัดบางขวาก 20205
 83.วัดบ้านทึง 20213
 84.วัดบ้านสระ 20199
 85.วัดประชุมสงฆ์ 20088
 86.วัดปากดงท่าศาล 20056
 87.วัดปากน้ำ 20091
 88.วัดป่าสะแก 20095
 89.วัดยางนอน 20098
 90.วัดลาดสิงห์ 20201
 91.วัดลำพันบอง 20268
 92.วัดวังกุลา 20062
 93.วัดวังคัน 20158
 94.วัดวังจิก 20209
 95.วัดวังสำเภาล่ม 20080
 96.วัดวังหว้า 20202
 97.วัดวังหิน 20203
 98.วัดวุ้งสุทธาวาส 20073
 99.วัดสามชุก 20210
 100.วัดสามัคคีธรรม 20269
 101.วัดสามเอก 20065
 102.วัดสุวรรณตะไล 20230
 103.วัดหนองกรด 20063
 104.วัดหนองกระทุ่ม 20105
 105.วัดหนองทราย 20275
 106.วัดหนองผักนาก 20216
 107.วัดหนองสะเดา 20228
 108.วัดหนองสังข์ทอง 20220
 109.วัดหนองเปาะ 20144
 110.วัดหนองโรง 20215
 111.วัดหนองไผ่ 20218
 112.วัดหัวนา 20125
 113.วัดหัวเขา 20120
 114.วัดอู่ตะเภา 20126
 115.วัดเขาพระ 20061
 116.วัดเดิมบาง 20066
 117.วัดเนินมหาเชษฐ 20223
 118.วัดโคกพระ 20242
 119.วัดโคกหม้อ 20197
 120.วัดโป่งแดง 20214
 121.วัดใหม่สระพลอย 20200
 122.วัดไทร 20116
 123.สวนป่าองค์พระ 20130
 124.อนุบาลด่านช้าง 20138
 125.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 20212
 126.อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) 20282
 127.อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) 20059
 128.ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 20175

Powered By www.thaieducation.net